ЈЛС-2023

Одлукa о додели средстава јединицама локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације

На основу чланова 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14-други пропис, 37/16 и 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), а у вези са Јавним позивом јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине…

Одлука о избору пројеката инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона у јединицама локалних самоуправа на територији АП Војводине

На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54 одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) и Правилника о поступку спровођења јавног позива јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине…

Одлукa о измени јавног позива јединицама локалне самоуправе за пријаву пројеката за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона у 2023. години

На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), а у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине…

Одлука о продужењу рока за подношење пријава за инфраструктурно опремање индустријско-пословних зона

На основу члана 16. став 1, члана 24. став 2. и члана 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл.лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-друга одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), те на основу Правилника о поступку спровођења јавног позива…

Одлукa o избору пројеката јединица локалне самоуправе на јавном позиву за финансирање израде секторских докумената јавне политике на локалном нивоу

На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), и чланова 11, 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету…

Јавни позив јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона у 2023. години

На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), а у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине…

Измене и допуне Јавног позива јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за финансирање израде пројектно-техничке документације

На основу чланова 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – други пропис, 37/2016 и 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), а у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине…

Одлука о распореду и коришћењу средстава за израду пројектно-техничке документације

На основу чланова 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), а у вези са Јавним позивом јединицама локалне самоуправе са подручја АП…

Јавни позив за израду докумената јавних политика

На основу чланова 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 – друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) и чланова 11, 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне…

Јавни позив јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за финансирање израде пројектно-техничке документације

На основу чланова 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14-други пропис, 37/16 и 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) а у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за…