Јавни позив јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона у 2023. години

На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), а у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/2022, 27/2023 и 35/2023 – ребаланс), те у складу са одредбама члана 20. става 1. тачке 7. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2015 – др. закон) и члана 2. Закона о регионалном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 30/2010 и 89/2015 – др. закон), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу дана 7.9.2023. године, расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА ПОДРУЧЈА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА ИНДУСТРИЈСКО-ПОСЛОВНИХ ЗОНА У 2023. ГОДИНИ

 

I
Предмет и циљ Јавног позива

Предмет Јавног позива јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона у 2023. години (у даљем тексту: Јавни позив) је суфинансирање пројеката инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона јединица локалних самоуправа на подручју АП Војводине, у циљу подршке у реализацији инвестиционих пројеката који доприносе стварању повољног пословног амбијента за привлачење домаћих и страних инвестиција и отварања нових радних места.

 

II
Износ средстава предвиђен Јавним позивом

Укупан износ опредељених средстава је 409.131.456,80 динара.

Опредељена средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ бр. 54/2022, 27/2023 и 35/2023 – ребаланс) чланом 11, Раздео 11 – Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – Програм 0608 – Систем локалне самоуправе – Програмска активност 1003 – Подршка развоју локалне самоуправе – 511 – Зграде и грађевински објекти.

 

III
Намена средстава

Опредељена средства су од значаја за регионални и локални економски развој и намењена су за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона у јавној својини, односно за изградњу, доградњу, реконструкцију и санацију јавне инфраструктуре у индустријско-пословним зонама јединица локалних самоуправа (општина/градова) са подручја Аутономне покрајине Војводине, укључујући инфраструктуру која обезбеђује функционално повезивање и интегрисање индустријско-пословних зона са окружењем и стварање бољих услова за пословање у индустријско-пословним зонама.

Под опремањем индустријско-пословних зона подразумева се извођење радова на изградњи, доградњи, реконструкцији и санацији у области:

 • саобраћајне инфраструктуре (саобраћајна повезаност, приступне саобраћајнице, паркинг места и др);
 • комуналне инфраструктуре (водоснабдевање, водоводна и хидрантска мрежа, каналисање атмосферских и отпадних вода и др);
 • електроенергетске инфраструктуре (снабдевање електричном енергијом, трафостанице, јавна расвета и др);
 • топлотне инфраструктуре (гасне и топлификационе инсталације, мерно-регулационе станице и др);
 • телекомуникационе инфраструктуре (оптички кабл и др);
 • управљања индустријским отпадом и третманом отпадних вода.

Опредељена средства не могу се користити за суфинансирање израде пројектно-техничке документације и исходовање потребних одобрења и дозвола за потребе извођења радова.

 

IV
Право учешћа

Право учешћа у Jавном позиву имају јединице локалне самоуправе са подручја АП Војводине (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу ће суфинансирати пројекат до 100% вредности пројекта без ПДВ-a, а највише до 150.000.000,00 динара.

Из буџета Подносиоца пријаве суфинансира се преостала вредност пројекта без ПДВ-a, као и ПДВ на укупну вредност пројекта.

 

V
Услови за учешће на Јавном позиву

Услови за суфинансирање пројеката по Јавном позиву су:

 • да је реализација пројекта у складу са циљевима и наменом Јавног позива;
 • да је израђена пројектно-техничка документација у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/ 2021);
 • да је издат важећи акт надлежног органа којим се одобрава грађење или извођење радова.

 

VI
Критеријуми за оцењивање пријава

Критеријуми за оцењивање поднетих пријава:

 1. развијеност јединице локалне самоуправе – Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину („Сл. гласник РС“, 104/14);
 2. оправданост пројекта;
 3. одрживост пројекта;
 4. ефекти пројекта;
 5. проценат сопственог учешћа Подносиоца пријаве;
 6. постојање заинтересованих инвеститора за коришћење капацитета индустријско-пословне зоне.

 

VII
Документација

Подносилац пријаве дужан је да достави следећу документацију (за све намене):

 1. образац пријаве предлога пројекта са припадајућом изјавом – уредно попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица Подносиоца пријаве;
 2. копију важећег акта надлежног органа којим се одобрава грађење и извођење радова;
 3. комплетну пројектно-техничку документацију на основу које је исходован важећи акт надлежног органа из тачке 2;
 4. предмер и предрачун радова са рекапитулацијом радова, оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, не старији од три месеца са нумерисаним странама. Под предмером и предрачуном радова из претходног навода, подразумева се и предмер и предрачун радова из пројектно-техничке документације (достављено у складу са тачком 3.) са ажурираним ценама без измена у описима и количинама радова;
 5. доказ да Подносилац пријаве има исказано интересовање домаћег или страног лица за улагање, односно започињање или проширење производних капацитета, на нивоу уговора, „писма о намерама“ или потписаног „меморандума о разумевању“ – уколико постоји.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу задржава право да од Подносиоца пријаве тражи и додатну документацију.

Све копије докумената морају бити оверене и потписане од стране овлашћеног лица Подносиоца пријаве и то свака страна сваког документа. Није дозвољена употреба факсимила уместо својеручног потписа овлашћеног лица Подносиоца пријаве.

Пријаве са приложеном документацијом се, након спроведеног Јавног позива, не враћају Подносиоцима пријава.

 

VIII
Рок и начин подношења пријаве

Пријаве са потребном документацијом се достављају у писаном облику, изузев пројектно-техничке документације из поглавља VII, тачкe 3, коју је неопходно електронски потписану доставити на CD-у, у запечаћеној коверти, заштићеној од потенцијалних оштећења која могу настати у транспорту.

Пријава за учешће на Јавном позиву се подноси лично, на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова или путем поште, на адресу: ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16 са назнаком:

Пријава за Јавни позив Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА ПОДРУЧЈА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА ИНДУСТРИЈСКО-ПОСЛОВНИХ ЗОНА У 2023. ГОДИНИ

141-401-8223/2023-03

 

Подносилац пријаве:……………………………………………………………………………….

Адреса Подносиоца пријаве:…………………………………………………………………….

 

НЕ ОТВАРАТИ

 

Јавни позив је отворен до 22.9.2023. године до 14.00 часова.

Благовремена пријава је пријава која је примљена од стране Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у утврђеном року, односно до 22.9.2023. године до 14.00 часова. Уколико је пријава упућена поштом препоручено, дан предаје пошти се сматра даном предаје Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

IX
Одлучивање о распореду и коришћењу средстава

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем образује комисију за оцену пријава (у даљем тексту: Комисија). Комисија врши преглед и оцену пристиглих пријава на основу критеријума који су саставни део Јавног позива и Правилника о поступку спровођења Јавног позива јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона у 2023. години (у даљем тексту: Правилник), формира ранг листу на основу бодовања и саставља записник.

Покрајински секретар на основу записника и ранг листе Комисије доноси одлуку о избору пројеката, која је коначна.

Одлука о избору пројеката објављује се на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Јавне набавке за потребе реализације пројеката Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу ће спровести у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Након спроведеног поступка јавне набавке Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Подносилац пријаве и изабрани понуђач закључују уговор за реализацију пројекта.

Подносилац пријаве обезбеђује стручни надзор над извођењем радова на реализацији одабраног пројекта.

 

X
Додатне информације

Правилник је саставни део Јавног позива.

Текст Јавног позива, образац пријаве са одговарајућом изјавом и Правилник можете преузети на сајту https://region.vojvodina.gov.rs/.

Све додатне информације у вези са Јавним позивом могу се добити у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, позивом на број телефона 021/487-4071 Олга Кнежевић и 021/487-4158 Стефан Давидовић, сваког радног дана, од 9.00 часова до 15.00 часова, у периоду трајања Јавног позива.

Потребну документацију можете преузети ОВДЕ