Informator o radu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Naziv organa: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 16, 21101 Novi Sad, Republika Srbija
PIB: 105702405;
Matični broj: 08891559;

Informator o radu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u dalјem tekstu: Informator) objavlјuje se u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Službeni glasnik RS”, broj 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) i Uputstvom za izradu i objavlјivanje informatora o radu državnog organa (“Službeni glasnik RS” br. 68/2010).

Informator sadrži podatke koji su bitni za informisanje javnosti o radu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i za ostvarivanje prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja.

Informator se, u elektronskoj verziji, nalazi na internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu:

https://region.vojvodina.gov.rs/Informator_o_radu_Pokrajinskog_sekretarijata_za_medjuregionalnu_saradnju_i_lokalnu_samoupravu_cirilica, a na zahtev zainteresovanog lica se može besplatno odštampati, snimiti na medij zainteresovanog lica ili ostvariti uvid u Informator u kancelariji broj 14, na drugom spratu, u Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad.

Informator je prvi put objavlјen 01.07.2006. godine na zvaničnoj internet prezentaciji Sekretarijata. Poslednje izmene i dopune unete su 13.01.2023. godine.

Za tačnost informacija i potpunost podataka u Informatoru odgovara pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Aleksandar Sofić.

Ovlašćena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama je Aleksandar Prekodravac, samostalni stručni saradnik u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (tel. 021/487 45 42, faks: 021/ 456 274,e-mail: aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs, region@vojvodina.gov.rs).

Preuzmite Informator o radu: