O NAMA - OVLAŠĆENjA I NADLEŽNOSTI

Ovlašćenja

POKRAJINSKI SEKRETAR

Pokrajinski sekretar je član Pokrajinske vlade zadužen za rukovođenje pokrajinskim sekretarijatom. Pokrajinski sekretar predstavlja pokrajinski sekretarijat, organizuje i obezbeđuje obavljanje poslova na efikasan način, donosi akta za koja je ovlašćen, obrazuje komisije i radne grupe radi obavljanja složenijih poslova iz delokruga sekretarijata i odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih.

ZAMENIK POKRAJINSKOG SEKRETARA

Pokrajinski sekretar može imati zamenika koga bira Skupština na mandat od četiri godine. Zamenik pokrajinskog sekretara zamenjuje pokrajinskog sekretara i pomaže pokrajinskom sekretaru u okviru ovlašćenja koja mu on odredi.

PODSEKRETAR

Podsekretar pomaže pokrajinskom sekretaru u upravljanju kadrovskim, finansijskim, informatičkim i drugim poslovima, u usklađivanju rada unutrašnjih jedinica pokrajinskog sekretarijata, te sarađuje s drugim organima.

POMOĆNIK POKRAJINSKOG SEKRETARA

Pomoćnik pokrajinskog sekretara rukovodi oblašću rada pokrajinskog sekretarijata za koji se obrazuje sektor i za svoj rad odgovara pokrajinskom sekretaru.

Nadležnosti

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti regionalnog razvoja, a koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu i Pokrajinsku vladu kojima se: uređuje i obezbeđuje ravnomerni regionalni razvoj, osnivaju organizacije koje se bave uspostavljanjem ravnomernog regionalnog razvoja i vrše osnivačka prava nadnjima; utvrđuju i donose strateška i druga dokumenta regionalnog razvoja.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u skladu sa zakonom, Statutom i u okviru spoljne politike Republike Srbije, obavlja poslove pokrajinske uprave koji se odnose na međuregionalnu saradnju i održavanje odnosa AP Vojvodine sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država; iniciranje i održavanje članstva u evropskim i svetskim udruženjima regiona; pripremu, zaključivanje i praćenje sprovođenja sporazuma sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država; pripremu poseta predstavnika teritorijalnih zajednica i drugih oblika autonomije drugih država; pripremu učešća predstavnika AP Vojvodine na konferencijama evropskih i svetskih udruženja regiona; izradu, prikupljanje, čuvanje i objavljivanje informacija o saradnji sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država; pripremu izveštaja i informacijai predlaganje programa i planova razvoja iz svog delokruga; koordinaciju aktivnosti svih pokrajinskih organa uprave u procesu programiranja instrumenata Evropske unije; stvaranje uslova za realizaciju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; učešće u pripremi i sprovođenju makroregionalnih strategija; učešće u obrazovanju posebnih jedinica u okviru diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije, u skladu sa zakonom, koja će predstavljati i unapređivati privredne, obrazovne i turističke kapacitete AP Vojvodine; praćenje ostvarivanja diplomatskih i konzularnih aktivnosti na teritoriji AP Vojvodine; učešće o staranju o ravnomernom razvoju na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa zakonom.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti lokalne samouprave koji se odnose na: pripremu predloga akata za Pokrajinsku vladu kojima se Vladi Republike Srbije predlaže raspuštanje skupštine jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine; pripremu izveštaja i informacija za Pokrajinsku vladu i Skupštinu i predlaganje programa i planova razvoja iz delokruga sekretarijata; davanje prethodne saglasnosti skupštini jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, prilikom utvrđivanja praznika i odlučivanja o nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji jedinice lokalne samouprave; usmeravanje i podršku jedinicama lokalne samouprave i mesne samouprave u obezbeđivanju zakonitosti i efikasnosti rada; usklađivanje i podsticaj saradnje AP Vojvodine i jedinica lokalne samouprave na njenoj teritoriji u oblasti izgradnje efikasne i savremene lokalne samouprave; predlaganje i podržavanje mera u oblasti izgradnje sistema lokalne samouprave, među opštinskog povezivanja, ujednačavanja kapaciteta i modernizacije rada lokalne administracije; praćenje ostvarivanja mesne samouprave u jedinicama lokalne samouprave u Vojvodini, kao i drugih oblika neposrednog učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou; davanje stručnih pravnih i savetodavnih mišljenja u vezi s primenom zakona i drugih propisa koji su od neposrednog uticaja na razvoj i ostvarivanje lokalne samouprave i za rad organa jedinice lokalne samouprave; pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti statuta, ili drugih opštih akata jedinice lokalne samouprave ako sekretarijat smatra da taj propis nije u saglasnosti s pokrajinskim propisom; kontrolu usklađenosti opštih akata organa jedinice lokalne samouprave s njenim statutom, preduzimanje mera i pružanje stručne pomoći u njenom sprovođenju; kontrolu usaglašenosti pojedinačnog akta protiv kojeg nije obezbeđena sudska zaštita, sa zakonom ili opštim aktom jedinice lokalne samouprave i preduzimanje odgovarajućih mera; praćenje primene propisa o neposrednom učešću građana uostvarivanju lokalne samouprave; praćenje postupka i procedure sprovođenja lokalnih izbora.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši nadzor radi sprovođenja propisa u oblastima iz svog delokruga; prati rad ustanova i javnih službi čiji je osnivač AP Vojvodina.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, među regionalnu saradnju i lokalnu samoupravu prati stanje i predlaže mere u oblasti obezbeđivanja socijalne sigurnosti izbeglih, prognanihi raseljenih lica i pomaže Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu prati stanje i predlaže mere u oblasti obezbeđivanja socijalne sigurnosti izbeglih, prognanih i raseljenih lica i pomaže razvijanje saradnje u regionu.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu obavlja i druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povereno.

Radom Pokrajinskog sekretarijata rukovodi pokrajinski sekretar, koga imenuje i razrešava Skupština AP Vojvodine.