Javni poziv jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u 2023. godini

Na osnovu člana 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/2014, 54/2014 – dr. odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021), a u vezi sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV“, br. 54/2022, 27/2023 i 35/2023 – rebalans), te u skladu sa odredbama člana 20. stava 1. tačke 7. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon, 47/2018 i 111/2015 – dr. zakon) i člana 2. Zakona o regionalnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 30/2010 i 89/2015 – dr. zakon), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu dana 7.9.2023. godine, raspisuje:

 

JAVNI POZIV
JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE SA PODRUČJA AP VOJVODINE ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA SUFINANSIRANjE INFRASTRUKTURNOG OPREMANjA INDUSTRIJSKO-POSLOVNIH ZONA U 2023. GODINI

 

I
Predmet i cilj Javnog poziva

Predmet Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u 2023. godini (u daljem tekstu: Javni poziv) je sufinansiranje projekata infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona jedinica lokalnih samouprava na području AP Vojvodine, u cilju podrške u realizaciji investicionih projekata koji doprinose stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta za privlačenje domaćih i stranih investicija i otvaranja novih radnih mesta.

 

II
Iznos sredstava predviđen Javnim pozivom

Ukupan iznos opredeljenih sredstava je 409.131.456,80 dinara.

Opredeljena sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“ br. 54/2022, 27/2023 i 35/2023 – rebalans) članom 11, Razdeo 11 – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu – Program 0608 – Sistem lokalne samouprave – Programska aktivnost 1003 – Podrška razvoju lokalne samouprave – 511 – Zgrade i građevinski objekti.

 

III
Namena sredstava

Opredeljena sredstva su od značaja za regionalni i lokalni ekonomski razvoj i namenjena su za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u javnoj svojini, odnosno za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i sanaciju javne infrastrukture u industrijsko-poslovnim zonama jedinica lokalnih samouprava (opština/gradova) sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine, uključujući infrastrukturu koja obezbeđuje funkcionalno povezivanje i integrisanje industrijsko-poslovnih zona sa okruženjem i stvaranje boljih uslova za poslovanje u industrijsko-poslovnim zonama.

Pod opremanjem industrijsko-poslovnih zona podrazumeva se izvođenje radova na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji u oblasti:

 • saobraćajne infrastrukture (saobraćajna povezanost, pristupne saobraćajnice, parking mesta i dr);
 • komunalne infrastrukture (vodosnabdevanje, vodovodna i hidrantska mreža, kanalisanje atmosferskih i otpadnih voda i dr);
 • elektroenergetske infrastrukture (snabdevanje električnom energijom, trafostanice, javna rasveta i dr);
 • toplotne infrastrukture (gasne i toplifikacione instalacije, merno-regulacione stanice i dr);
 • telekomunikacione infrastrukture (optički kabl i dr);
 • upravljanja industrijskim otpadom i tretmanom otpadnih voda.

Opredeljena sredstva ne mogu se koristiti za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije i ishodovanje potrebnih odobrenja i dozvola za potrebe izvođenja radova.

 

IV
Pravo učešća

Pravo učešća u Javnom pozivu imaju jedinice lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu će sufinansirati projekat do 100% vrednosti projekta bez PDV-a, a najviše do 150.000.000,00 dinara.

Iz budžeta Podnosioca prijave sufinansira se preostala vrednost projekta bez PDV-a, kao i PDV na ukupnu vrednost projekta.

 

V
Uslovi za učešće na Javnom pozivu

Uslovi za sufinansiranje projekata po Javnom pozivu su:

 • da je realizacija projekta u skladu sa ciljevima i namenom Javnog poziva;
 • da je izrađena projektno-tehnička dokumentacija u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020 i 52/ 2021);
 • da je izdat važeći akt nadležnog organa kojim se odobrava građenje ili izvođenje radova.

 

VI
Kriterijumi za ocenjivanje prijava

Kriterijumi za ocenjivanje podnetih prijava:

 1. razvijenost jedinice lokalne samouprave – Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“, 104/14);
 2. opravdanost projekta;
 3. održivost projekta;
 4. efekti projekta;
 5. procenat sopstvenog učešća Podnosioca prijave;
 6. postojanje zainteresovanih investitora za korišćenje kapaciteta industrijsko-poslovne zone.

 

VII
Dokumentacija

Podnosilac prijave dužan je da dostavi sledeću dokumentaciju (za sve namene):

 1. obrazac prijave predloga projekta sa pripadajućom izjavom – uredno popunjen, potpisan i overen od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
 2. kopiju važećeg akta nadležnog organa kojim se odobrava građenje i izvođenje radova;
 3. kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju na osnovu koje je ishodovan važeći akt nadležnog organa iz tačke 2;
 4. predmer i predračun radova sa rekapitulacijom radova, overen i potpisan od strane odgovornog projektanta, ne stariji od tri meseca sa numerisanim stranama. Pod predmerom i predračunom radova iz prethodnog navoda, podrazumeva se i predmer i predračun radova iz projektno-tehničke dokumentacije (dostavljeno u skladu sa tačkom 3.) sa ažuriranim cenama bez izmena u opisima i količinama radova;
 5. dokaz da Podnosilac prijave ima iskazano interesovanje domaćeg ili stranog lica za ulaganje, odnosno započinjanje ili proširenje proizvodnih kapaciteta, na nivou ugovora, „pisma o namerama“ ili potpisanog „memoranduma o razumevanju“ – ukoliko postoji.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu zadržava pravo da od Podnosioca prijave traži i dodatnu dokumentaciju.

Sve kopije dokumenata moraju biti overene i potpisane od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave i to svaka strana svakog dokumenta. Nije dozvoljena upotreba faksimila umesto svojeručnog potpisa ovlašćenog lica Podnosioca prijave.

Prijave sa priloženom dokumentacijom se, nakon sprovedenog Javnog poziva, ne vraćaju Podnosiocima prijava.

 

VIII
Rok i način podnošenja prijave

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju u pisanom obliku, izuzev projektno-tehničke dokumentacije iz poglavlja VII, tačke 3, koju je neophodno elektronski potpisanu dostaviti na CD-u, u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od potencijalnih oštećenja koja mogu nastati u transportu.

Prijava za učešće na Javnom pozivu se podnosi lično, na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 časova ili putem pošte, na adresu: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNjU I LOKALNU SAMOUPRAVU, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16 sa naznakom:

Prijava za Javni poziv Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

 

JAVNI POZIV
JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE SA PODRUČJA AP VOJVODINE ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA SUFINANSIRANjE INFRASTRUKTURNOG OPREMANjA INDUSTRIJSKO-POSLOVNIH ZONA U 2023. GODINI

141-401-8223/2023-03

 

Podnosilac prijave:……………………………………………………………………

Adresa Podnosioca prijave:………………………………………………………..

 

NE OTVARATI

 

Javni poziv je otvoren do 22.9.2023. godine do 14.00 časova.

Blagovremena prijava je prijava koja je primljena od strane Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u utvrđenom roku, odnosno do 22.9.2023. godine do 14.00 časova. Ukoliko je prijava upućena poštom preporučeno, dan predaje pošti se smatra danom predaje Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

 

IX
Odlučivanje o rasporedu i korišćenju sredstava

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem obrazuje komisiju za ocenu prijava (u daljem tekstu: Komisija). Komisija vrši pregled i ocenu pristiglih prijava na osnovu kriterijuma koji su sastavni deo Javnog poziva i Pravilnika o postupku sprovođenja Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u 2023. godini (u daljem tekstu: Pravilnik), formira rang listu na osnovu bodovanja i sastavlja zapisnik.

Pokrajinski sekretar na osnovu zapisnika i rang liste Komisije donosi odluku o izboru projekata, koja je konačna.

Odluka o izboru projekata objavljuje se na zvaničnoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Javne nabavke za potrebe realizacije projekata Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu će sprovesti u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke.

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Podnosilac prijave i izabrani ponuđač zaključuju ugovor za realizaciju projekta.

Podnosilac prijave obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji odabranog projekta.

 

X
Dodatne informacije

Pravilnik je sastavni deo Javnog poziva.

Tekst Javnog poziva, obrazac prijave sa odgovarajućom izjavom i Pravilnik možete preuzeti na sajtu https://region.vojvodina.gov.rs/.

Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, pozivom na broj telefona 021/487-4071 Olga Knežević i 021/487-4158 Stefan Davidović, svakog radnog dana, od 9.00 časova do 15.00 časova, u periodu trajanja Javnog poziva.

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE