Увод

 

Програми прекограничне и транснационалне сарадње се једним именом називају територијалним програмима или ИНТЕРРЕГ програмима. Програми представљају финансијску подршку сарадњи на граничним територијама суседних држава (прекогранична сарадња) или у сарадњи делова или целих држава (транснационална сарадња) на решавању питања од заједничког интереса као што су управљање отпадом, пружање услуга у различитим секторима, културна и економска сарадња, туризам, саобраћај итд.

Министарство за европске интеграције Владе Републике Србије, преко Сектора за програме прекограничне и транснационалне сарадње, спроводи ове програме у сарадњи са Делегацијом Европске уније у Републици Србији и владама земаља које учествују у њима. У томе јој помажу и секретаријати програма и антене, које су основане заједнички са земљама партнерима.

У периоду од 2014 до 2020. године Србија учествује у осам програма прекограничне и транснационалне сарадње: 1. Мађарска-Србија, 2. Румунија-Србија, 3. Бугарска-Србија, 4. Хрватска-Србија, 5. Србија-Босна и Херцеговина, 6. Србија-Црна Гора, 7. Јадранско-јонски транснационални програм и 8. Транснационални програм Дунав.

Програми територијалне сарадње у ЕУ почели су да се спроводе 1990, а од 2004. године у програме ИНТЕРРЕГ укључују и државе које нису чланице ЕУ, чиме Србија добија могућност за развој прекограничне и транснационалне сарадње. Значај ове сарадње за земље које су у процесу придруживања ЕУ је непроцењив. За грађане Србије, тај допринос није мерен само новцем – корисници су добили прилику да кроз пројекте које су спроводили са својим суседима реше заједничке проблеме, подстакну друштвени и економски развој и запошљавање, стекну искуство у коришћењу средстава Европске уније и у достизању европских стандарда, што као крајњу потврду има примену и ширење идеја и вредности које деле са земљама чланицама Уније.

Кроз реализоване пројекте опремане су болнице, школе, вртићи, реновиране су цркве, сарађивале су службе за заједничко реаговање у ванредним ситуацијама и у борби против трговине наркотицима, изграђени су гранични прелази, фабрике за пречишћавање отпадних вода, бициклистичке стазе, организовани су концерти, бициклистичке трке, регате, а угрожене групе добили су нови подстицај и веру у боље сутра. Тиме се остварује циљ прекограничне и транснационалне сарадње – стварање услова за квалитетнији живот грађана широм Европе.

 


Унапређење развоја туризма у Централном прекограничном региону Дунава

(Enhancing the tourism development in the Central Danube cross-border region)

Акроним:  Central Danube Tour
Извор финансирања:  Интеррег ИПА Програм прекограничне сарадње Хрватска-Србија
Буџет пројекта:  575.856,20 евра
Буџет секретаријата:  101.744,00 евра
Партнери пројекта:

 1. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Србија
 2. Јавна установа Жупанијска развојна агенција Осјечко-барањске жупаније, Хрватска
 3. Осјечко-барањска жупанија, Хрватска
 4. Дунавски центар за компетенцију, Србија
 5. Град Илок, Хрватска

Област пројекта:  Развој туризма
Трајање пројекта:  20 месеци      15.07.2017 – 14.03.2019.

Опис пројекта:

Пројекат има за циљ подстицање развоја туризма у прекограничном подручју кроз повећање квалитета и разноликости туристичке понуде и стварање и развој нове прекограничне туристичке дестинације – дестинације Средњег Дунава, јачање способности туристичких оператера у развоју дестинације, промоција и управљање, повећање квалитета и диверзификација туристичке понуде и повећање видљивости туристичке понуде прекограничног подручја.

Пројект тежи подстицању развоја туризма путем креирања и промовисања туристичке понуде Средњег Дунава и побољшања вештина и капацитета запослених у туризму (заједничким едукацијама и радионицама), унапређењу организације и видљивости понуде стварањем заједничких туристичких производа и услуга представљених кроз 9 нових тематских прекограничних рута, као и повећању конкурентности туристичког сектора пружањем заједничке платформе за управљање дестинацијом и алата за промоцију циљним групама.

 


Разнобојна сарадња (Colorful cooperation)

Акроним:  ColourCoop
Извор финансирања:  Стратешки позив Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија
Буџет пројекта:  3.738.247,30 евра
Буџет секретаријата:  282.633,00 евра
Партнери пројекта:

 1. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Србија
 2. Град Нови Сад, Србија
 3. Град Суботица, Србија
 4. Фондација један за другог – Морахалом, Мађарска
 5. Непрофитно јавно друштво ДОО Еврорегионална развојна агенција за развој ДКМТ Дунав-Криш-Мориш-Тиса

Област пројекта:  Подстицање туристичке сарадње
Трајање пројекта:  36 месеци    01.06.2017 – 31.05.2020.

Опис пројекта:

 Основни циљеви пројекта јесу да се смањи периферни карактер пограничне регије и да се обезбеди проток информација на „локалном језику”, уз обезбеђивање одговарајуће локалне културне инфраструктуре – у складу с месним прохтевима. Такође, циљ пројекта јесте да – и на мађарској и на српској страни – у програмима заједнице, које обезбеђују мађарски и српски културни центри, поред локалног становништва, учествује што више људи из околних места, односно туриста како би све више узајамно сазнавали о култури и свакодневици једни других.

Циљ успостављања културних и туристичких центара у Морахалому, као и на Палићу, јесте да постану важни регионални центри културе који – за потребе локалних и регионалних актера – сакупљају и прослеђују информације из области културе, као и из области привреде.

 


Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј

(The repairing  of the navigation infrastructure on Bega Canal)

Акроним:  BEGA
Извор финансирања:  Стратешки позив Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија
Буџет пројекта:  13.850.687,41 евра
Буџет секретаријата:  129.150,00 евра
Партнери пројекта:

 1. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Србија
 2. Администрација речног басена Банат, Румунија
 3. Јавно водопривредно предузеће ,,Воде Војводине“, Србија
 4. Жупанијски савет Тимиш, Румунија

Област пројекта:  Одржива мобилност и транспортна  инфраструктура
Трајање пројекта:  48 месеци    03.08.2017 – 02.08.2021.

Опис пројекта:

Пројектом се планира реконструкцијa преводнице у Српском Итебеју и Клеку, што подразумева комплетну санацију грађевинског дела објекта преводница и устава као и постављање нове хидромашинске опреме. Тиме ће након 60 година поново бити успостављена наутичка веза између Србије и Румуније. За ток Бегеја кроз Зрењанин предвиђена је изградња плутајућег дока, што подразумева измуљење акваторије, уређење обала и поставку пристана.

Поред санације преводница, планира се изградња бициклистичке стазе, плутајућег дока, набавка пловног багера и пловне косачице, као и израда комплетне пројектно техничке документације за измуљење Бегеја између Клека и Српског Итебеја и ремедијацију седимента. Са припремљеном техничком документацијом ЈВП „Воде Војводине“ моћи ће да конкуришу и за измуљење комплетног канала Бегеј од Клека до границе са Румунијом, како би канал постао плован и за теретне бродове до 500 тона.

Након завршетка радова, очекује се поновно отварање пловидбе на каналу Бегеј, развој туризма, унапређење инфраструктуре и повезивање прекограничног региона кроз повећање транспорта.

 


Здравствени туризам-добар туризам: Заједнички развој медицинског и здравственог туризма у прекограничном региону Мађарске и Србије

(Health Tourism – Good Tourism: Joint Development of Medical and Health Tourism in the HU-SRB Cross-Border Region)
 

Акроним:  HEALTH-TOUR
Извор финансирања:  Интеррег ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија
Буџет пројекта:  503.345,21 евра
Буџет секретаријата:  209.197,21 евра

Партнери пројекта:

 1. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Србија
 2. Бач-Кишкунска жупанија, Мађарска

Област пројекта:  Сарадња у области туризма и очувања културног наслеђа
Трајање пројекта:  24 месеца    01.07.2018 – 30.06.2020.

Опис пројекта:

Главни циљ Здравствене туре је побољшање економије граничног региона кроз заједничка улагања у туризам. На основу даљег развоја здравственог, медицинског и балнеалног терапеутског туристичког потенцијала програмског подручја Мађарске и Србије привући ће се већи број туриста из суседних земаља средње Европе.

Резултати овог пројекта пружају основе за будуће заједничко планирање и имплементацију других елемената акције плана и развоја концепта. Заједничке маркетиншке стратегија и маркетиншке активности у вези са развојем здравства и медицинског туризма, као и развој планова пројектованих у овом пројекту који имају за циљ да омогуће будућу сарадњу и нове иницијативе између Бач-Кишкунске жупаније и Војводина.

Очекивани резултати кроз пројекат ће бити: 1) Развој интегрисане маркетиншке стратегије и акционог плана за здравствени и медицински туризам у мађарско-српском прекограничном региону; 2) Заједничко представљање интегрисаног идентитета и маркетиншке слике овог граничног региона, његовог здравља и потенцијале медицинског туризма; 3) Прекогранични пренос знања и предлога за побољшање медицинског туризма у граничном региону Мађарске и Србије; 4) Израда ових планова развоја допринеће заједничком одрживом развоју здравствених, медицинских и балнеалних терапеутских туристичких потенцијала и капацитата обе земље.

Трајност резултата пројекта је мин. 5 година, ако се узме у обзир имплементација пројеката на изградњу и развој земље, дуготрајност треба мерити у деценијама.

 


Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта

(Development of the business environment through the education of the labor force in accordance with the market needs)

Акроним:  COMMON
Извор финансирања:  Интеррег ИПА Програм прекограничне сарадње Хрватска-Србија
Буџет пројекта:  603.660,93 евра
Буџет секретаријата:  222.042,31 евра

Партнери пројекта:

 1. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Србија
 2. ВУРА – Развојна агенција Вуковар д.о.о, Хрватска
 3. Училиште Студиум из Вуковара, Хрватска

Област пројекта:  Јачање конкурентност и  допринос развоју пословног окружења
Трајање пројекта:  24 месеца     01.05.2019 – 30.04.2021.

Опис пројекта:

Пројекат има за циљ јачање конкурентност и  допринос развоју пословног окружења у програмској области. У Србији као и у Хрватској постоји проблем емиграције младих што доводи до смањења развојног потенцијала региона, а велики број незапослених доказује да тржиште рада данас захтева одређене вештине и знања које незапослена лица немају. Да би се ови проблеми решили, потребно је спровести опсежне анализе тржишта како би се разумеле стварне потребе привреде и тржишта. Кључна циљна група пројекта су трајно незапослена лица као и младе незапослене особе које својим стеченим компетенцијама не задовољавају тржишне услове.

Стога је циљ пројекта да се наведеним групама омогући унапређење знања и вештина кроз заједнички развој програма обуке, методологије, мрежа за подршку запошљавања, прекограничних партнерстава, стварање новог наставног плана и програма за занимања које тражи локално тржиште рада. Резултат пројекта је прекогранична мрежа између заинтересованих страна како би се смањили идентификовани недостаци у вештинама на тржишту рад