Одлука о избору пројеката инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона у јединицама локалних самоуправа на територији АП Војводине

На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014-др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) и Правилника о поступку спровођења јавног позива јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона, а у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/2022, 27/2023 и 35/2023-ребаланс), те у складу са одредбама члана 20. става 1. тачке 7. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2015-др. закон) и члана 2. Закона о регионалном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 30/2010 и 89/2015-др. закон) Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу дана 9.10.2023. доноси следећу:

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА

 Овом Одлуком бирају се пројекти инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона у јединицама локалних самоуправа на територији АП Војводине, у циљу подршке у реализацији инвестиционих пројеката који доприносе стварању повољног пословног амбијента за привлачење домаћих и страних инвестиција и отварања нових радних места.

Опредељена средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ бр. 54/2022, 27/2023 и 35/2023 – ребаланс) чланом 11, Раздео 11 – Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу-Програм 0608 Систем локалне самоуправе, Програмска активност 1003 Подршка развоју локалне самоуправе, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти.

Изабрани су следећи пројекти:

 

Локална самоуправа

Пројекат

Одобрена средства

1.

Општина Рума

Изградња саобраћајнице и атмосферска канализација на локацији радне зоне „Румска петља“ 1 фаза у Руми -Саобраћајница С2

53.687.499,82

2.

Град Зрењанин

Изградња саобраћајнице са пратећом инфраструктуром Радна зона „ЈУГОИСТОК“ II –Б4 – фаза 1

66.000.000,00

3.

Општина Нови Бечеј

Изградња дела саобраћајнице у индустријској зони „ИЗЛАЗ“ на катастарској парцели КП 21450/10 и деловима КП 21450/4, 21450/6, 21450/8, 21449/1 КО Нови Бечеј – I фаза

140.000.000,00

4.

Општина Темерин

Инфраструктурно опремање радне зоне у блоку 21 и 26 К.О. Бачки Јарак, општина Темерин – канализација

60.000.000,00

5.

Општина Темерин

Инфраструктурно опремање радне зоне у блоку 26 и 21 К.О. Бачки Јарак, општина Темерин – реконструкција саобраћајницa

90.000.000,00

6.

Општина Мали Иђош

Инфраструктурно опремање радне зоне у општини Мали Иђош

99.443.956,98

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Локална самоуправа и изабрани понуђач закључују уговор за реализацију пројекта.

Одлука о избору пројеката ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет адреси Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Образложење

На основу Јавног позива јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона у 2023. години, број 141-401-8223/2023-03, објављеног дана 7.9.2023. године у „Службеном листу АПВ“, бр. 37/2023 и на интернет страници Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу https://region.vojvodina.gov.rs/ , а у складу са Правилником о поступку спровођења јавног позива јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона у 2023. години, бирају се пројекти инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона у јединицама локалних самоуправа на територији АП Војводине.

Опредељена средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ бр. 54/2022, 27/2023 и 35/2023 – ребаланс) чланом 11, Раздео 11 – Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу-Програм 0608 Систем локалне самоуправе, Програмска активност 1003 Подршка развоју локалне самоуправе, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти.

У складу са чланом 8. Правилника о спровођењу Јавног позива јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона у 2023. години, Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је образовао комисију за оцену пријава. Због потребе рада комисије, а у складу са чланом 8. ставом 2. претходно поменутог Правилника, ангажована су и стручна лица, ради утврђивања исправности документације. Комисија за оцену пријава, састављена од стручних и техничких лица, је извршила преглед и оцену пристиглих пријава, формирала ранг листу на основу бодовања и саставила записник.

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), Правилника о спровођењу Јавног позива јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона у 2023. години од 7.9.2023. године, као и ранг листе и записника, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси ову одлуку.

Одлука о избору пројеката је коначна и биће објављена на интернет страници: https://region.vojvodina.gov.rs/ .

На основу напред наведеног, решено је као у диспозитиву.

 

Одлуку можете преузети овде