Odluka o izboru projekata infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u jedinicama lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine

Na osnovu člana 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/2014, 54/2014-dr. odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021) i Pravilnika o postupku sprovođenja javnog poziva jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona, a u vezi sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV“, br. 54/2022, 27/2023 i 35/2023-rebalans), te u skladu sa odredbama člana 20. stava 1. tačke 7. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014-dr. zakon, 101/2016-dr. zakon, 47/2018 i 111/2015-dr. zakon) i člana 2. Zakona o regionalnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 30/2010 i 89/2015-dr. zakon) Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu dana 9.10.2023. donosi sledeću:

ODLUKU

O IZBORU PROJEKATA

 Ovom Odlukom biraju se projekti infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u jedinicama lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine, u cilju podrške u realizaciji investicionih projekata koji doprinose stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta za privlačenje domaćih i stranih investicija i otvaranja novih radnih mesta.

Opredeljena sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“ br. 54/2022, 27/2023 i 35/2023 – rebalans) članom 11, Razdeo 11 – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu-Program 0608 Sistem lokalne samouprave, Programska aktivnost 1003 Podrška razvoju lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 511 Zgrade i građevinski objekti.

Izabrani su sledeći projekti:

 

Lokalna samouprava

Projekat

Odobrena sredstva

1.

Opština Ruma

Izgradnja saobraćajnice i atmosferska kanalizacija na lokaciji radne zone „Rumska petlja“ 1 faza u Rumi -Saobraćajnica S2

53.687.499,82

2.

Grad Zrenjanin

Izgradnja saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom Radna zona „JUGOISTOK“ II –B4 – faza 1

66.000.000,00

3.

Opština Novi Bečej

Izgradnja dela saobraćajnice u industrijskoj zoni „IZLAZ“ na katastarskoj parceli KP 21450/10 i delovima KP 21450/4, 21450/ 6, 21450/8, 21449/1 KO Novi Bečej – I faza

140.000.000,00

4.

Opština Temerin

Infrastrukturno opremanje radne zone u bloku 21 i 26 K.O. Bački Jarak, opština Temerin – kanalizacija

60.000.000,00

5.

Opština Temerin

Infrastrukturno opremanje radne zone u bloku 26 i 21 K.O. Bački Jarak, opština Temerin – rekonstrukcija saobraćajnica

90.000.000,00

6.

Opština Mali Iđoš

Infrastrukturno opremanje radne zone u opštini Mali Iđoš

99.443.956,98

 

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Lokalna samouprava i izabrani ponuđač zaključuju ugovor za realizaciju projekta.

Odluka o izboru projekata stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Obrazloženje

Na osnovu Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u 2023. godini, broj 141-401-8223/2023-03, objavljenog dana 7.9.2023. godine u „Službenom listu APV“, br. 37/2023 i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu https://region.vojvodina.gov.rs/ , a u skladu sa Pravilnikom o postupku sprovođenja javnog poziva jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u 2023. godini, biraju se projekti infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u jedinicama lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine.

Opredeljena sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“ br. 54/2022, 27/2023 i 35/2023 – rebalans) članom 11, Razdeo 11 – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu-Program 0608 Sistem lokalne samouprave, Programska aktivnost 1003 Podrška razvoju lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 511 Zgrade i građevinski objekti.

U skladu sa članom 8. Pravilnika o sprovođenju Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u 2023. godini, Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je obrazovao komisiju za ocenu prijava. Zbog potrebe rada komisije, a u skladu sa članom 8. stavom 2. prethodno pomenutog Pravilnika, angažovana su i stručna lica, radi utvrđivanja ispravnosti dokumentacije. Komisija za ocenu prijava, sastavljena od stručnih i tehničkih lica, je izvršila pregled i ocenu pristiglih prijava, formirala rang listu na osnovu bodovanja i sastavila zapisnik.

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/2014, 54/2014-drugi propis, 37/2016 i 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021), Pravilnika o sprovođenju Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u 2023. godini od 7.9.2023. godine, kao i rang liste i zapisnika, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi ovu odluku.

Odluka o izboru projekata je konačna i biće objavljena na internet stranici: https://region.vojvodina.gov.rs/ .

Na osnovu napred navedenog, rešeno je kao u dispozitivu.

 

Odluku možete preuzeti ovde