Измене и допуне Јавног позива јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за финансирање израде пројектно-техничке документације

На основу чланова 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – други пропис, 37/2016 и 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), а у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/2022, 27/2023 и 35/2023 – ребаланс) и Јавним позивом јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за финансирање израде пројектно-техничке документације од 1.6.2023. године, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу дана 4.9.2023. године, доноси

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА ПОДРУЧЈА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

I

Јавни позив јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за финансирање израде пројектно-техничке документације мења се у делу „II ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕН ЈАВНИМ ПОЗИВОМ“, тако да сада гласи:

„Средства опредељена за овај Позив у износу од 110.000.000,00 динара, обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/2022, 27/2023 и 35/2023 – ребаланс), у члану 11, Раздео 11 – Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – Програм 1505 – Регионални развој – Програмска активност 1001 – Стручна, финансијска и административна подршка мерама у пројектима у области регионалног развоја – Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти.“

II

У свему осталом Јавни позив јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за финансирање израде пројектно-техничке документације остаје непромењен.

Измене и допуне можете преузети ОВДЕ