Izmene i dopune Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije

Na osnovu članova 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/2014, 54/2014 – drugi propis, 37/2016 i 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021), a u vezi sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV“, br. 54/2022, 27/2023 i 35/2023 – rebalans) i Javnim pozivom jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije od 1.6.2023. godine, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu dana 4.9.2023. godine, donosi

 

IZMENE I DOPUNE

JAVNOG POZIVA

JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE SA PODRUČJA AP VOJVODINE ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA FINANSIRANjE IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 

I

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije menja se u delu „II IZNOS SREDSTAVA PREDVIĐEN JAVNIM POZIVOM“, tako da sada glasi:

„Sredstva opredeljena za ovaj Poziv u iznosu od 110.000.000,00 dinara, obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV“, br. 54/2022, 27/2023 i 35/2023 – rebalans), u članu 11, Razdeo 11 – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu – Program 1505 – Regionalni razvoj – Programska aktivnost 1001 – Stručna, finansijska i administrativna podrška merama u projektima u oblasti regionalnog razvoja – Ekonomska klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti.“

II

U svemu ostalom Javni poziv jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije ostaje nepromenjen.

Izmene i dopune možete preuzeti OVDE