Одлукa о додели средстава јединицама локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације

На основу чланова 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14-други пропис, 37/16 и 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), а у вези са Јавним позивом јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за финансирање израде пројектно-техничке документације број 141-401-5695/2023-01 („Службени лист АПВ“, бр. 23/2023) и Правилника о спровођењу јавног позива јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за финансирање израде пројектно-техничке документације од 1.6.2023. године, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, дана 6.11.2023. године, доноси:

ОДЛУКУ

О РАСПОРЕДУ И КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА

Распоређују се средства јединицама локалне самоуправе са подручја Аутономне покрајине Војводине, за финансирање израде пројектно-техничке документације, ради подршке процесу реализације развојних приоритета у области локалног економског развоја и координација свих нивоа у јачању институционалног оквира за друштвено-економски развој јединица локалних самоуправа.

Средства опредељена за Јавни позив јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за финансирање израде пројектно-техничке документације су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП за 2023. годину („Службени лист АПВ“ бр. 54/22, 27/23 и 35/23-ребаланс), у члану 11, Раздео 11 – Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – Програм 1505 – Регионални развој – Програмска активност 1001, Стручна, финансијска и административна подршка мерама у пројектима у области регионалног развоја – Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти.

Локална самоуправа

Пројекат

Сечањ

Изградња предшколске установе у Сечњу

Србобран

Промена намене објекта у сврху предшколске установе

Нови Бечеј

Израда пројектно-техничке документације за потребе реконструкције водоводне мреже у Новом Бечеју од изворишта Сигет, делу улице Рајка Ракочевића, делу улице Штросмајерова и делу улице Народног фронта

Темерин

Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализационе мреже отпадних вода у К.О. Темерин и К.О. Бачки Јарак, општина Темерин – фаза 2

Бечеј

Реконструкција објеката предшколске установе Лабуд Пејовић у Бечеју (Вртић „Лабудићи“ и Вртић „Сунчица“)

Ада

Израда пројектно-техничке документације за изградњу и реконструкцију водоводне мреже на територији општине Ада – фаза 2

Бачки Петровац

Израда извештаја о затеченом стању моста, са озакоњењем и израда пројектно-техничке документације за санацију моста Бачки Петровац – Гложан

Тител

Израда пројектно-техничке документације за изградњу школско-спортске хале у Тителу

Сомбор

Израда пројектно-техничке документације за изградњу објекта за потребе Полицијске управе испоставе Сомбор на к.п. бр. 7218 К.О. Сомбор 1

Сечањ

Адаптација Дома културе у Јаши Томићу

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу ће са јединицама локалне самоуправе закључити уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Одлука о распореду и коришћењу средстава ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет адреси Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Образложење

Јавни позив јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за финансирање израде пројектно-техничке документације је објављен у „Службеном листу АПВ“ бр. 23/2023, на интернет страници Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу https://region.vojvodina.gov.rs/и листу „Дневник“.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП за 2023. годину („Службени лист АПВ“ бр. 54/22, 27/23 и 35/23-ребаланс), у члану 11, Раздео 11 – Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – Програм 1505 – Регионални развој – Програмска активност 1001, Стручна, финансијска и административна подршка мерама у пројектима у области регионалног развоја – Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти.

У складу са Правилником о спровођењу Јавног позива јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за финансирање израде пројектно-техничке документације од дана 1.6.2023. године, Комисија за оцену пријава је извршила преглед и оцену пристиглих пријава, формирала ранг листу на основу бодовања и саставила записник.

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14-други пропис, 37/16 и 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), Правилника о спровођењу Јавног позива јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за финансирање израде пројектно-техничке документације од дана 1.6.2023. године, као и ранг листе и записника, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси ову одлуку.

Одлука о распореду и коришћењу средстава је коначна и биће објављена на интернет страници: https://region.vojvodina.gov.rs/ .

На основу напред наведеног, решено је као у диспозитиву.

Одлуку можете преузети овде