Odluka o dodeli sredstava jedinicama lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije

Na osnovu članova 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/14, 54/14-drugi propis, 37/16 i 29/17, 24/19, 66/20 i 38/21), a u vezi sa Javnim pozivom jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije broj 141-401-5695/2023-01 („Službeni list APV“, br. 23/2023) i Pravilnika o sprovođenju javnog poziva jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije od 1.6.2023. godine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dana 6.11.2023. godine, donosi:

ODLUKU

O RASPOREDU I KORIŠĆENjU SREDSTAVA

Raspoređuju se sredstva jedinicama lokalne samouprave sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine, za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije, radi podrške procesu realizacije razvojnih prioriteta u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja i koordinacija svih nivoa u jačanju institucionalnog okvira za društveno-ekonomski razvoj jedinica lokalnih samouprava.

Sredstva opredeljena za Javni poziv jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP za 2023. godinu („Službeni list APV“ br. 54/22, 27/23 i 35/23-rebalans), u članu 11, Razdeo 11 – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu – Program 1505 – Regionalni razvoj – Programska aktivnost 1001, Stručna, finansijska i administrativna podrška merama u projektima u oblasti regionalnog razvoja – Ekonomska klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti.

Lokalna samouprava

 

Projekat

 

Sečanj

Izgradnja predškolske ustanove u Sečnju

Srbobran

Promena namene objekta u svrhu predškolske ustanove

Novi Bečej

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije vodovodne mreže u

Novom Bečeju od izvorišta Siget, delu ulice Rajka Rakočevića, delu ulice Štrosmajerova i delu ulice Narodnog fronta

Temerin

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže otpadnih voda u K.O. Temerin i K.O. Bački Jarak, opština Temerin – faza 2

Bečej

Rekonstrukcija objekata predškolske ustanove Labud Pejović u Bečeju (Vrtić „Labudići“ i Vrtić „Sunčica“)

Ada

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže na teritoriji opštine Ada – faza 2

Bački Petrovac

Izrada izveštaja o zatečenom stanju mosta, sa ozakonjenjem i izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju mosta Bački Petrovac – Gložan

Titel

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju školsko-sportske hale u Titelu

Sombor

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za potrebe Policijske uprave ispostave Sombor na k.p. br. 7218 K.O. Sombor 1

Sečanj

Adaptacija Doma kulture u Jaši Tomiću

 

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu će sa jedinicama lokalne samouprave zaključiti ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Obrazloženje

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije je objavljen u „Službenom listu APV“ br. 23/2023, na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu https://region.vojvodina.gov.rs/ i listu „Dnevnik“.

Za ove namene sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP za 2023. godinu („Službeni list APV“ br. 54/22, 27/23 i 35/23-rebalans), u članu 11, Razdeo 11 – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu – Program 1505 – Regionalni razvoj – Programska aktivnost 1001, Stručna, finansijska i administrativna podrška merama u projektima u oblasti regionalnog razvoja – Ekonomska klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti.

U skladu sa Pravilnikom o sprovođenju Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije od dana 1.6.2023. godine, Komisija za ocenu prijava je izvršila pregled i ocenu pristiglih prijava, formirala rang listu na osnovu bodovanja i sastavila zapisnik.

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/14, 54/14-drugi propis, 37/16 i 29/17, 24/19, 66/20 i 38/21), Pravilnika o sprovođenju Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije od dana 1.6.2023. godine, kao i rang liste i zapisnika, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi ovu odluku.

Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava je konačna i biće objavljena na internet stranici: https://region.vojvodina.gov.rs/ .

Na osnovu napred navedenog, rešeno je kao u dispozitivu.

Odluku možete preuzeti ovde