Јавни позив за израду докумената јавних политика

На основу чланова 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 – друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) и чланова 11, 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/22 и 27/23 – ребаланс), а у вези са применом Закона о планском систему РС („Службени гласник РС“ бр. 30/18), Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон 47/18 и 111/21 – др. закон) и групе секторских закона за поједине области изворне надлежности локалне самоуправе, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, дана: 21. јула 2023. године, за јединице локалне самоуправе са подручја АП Војводине, р а с п и с у ј е:

Ј А В Н И  П О З И В 

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗРАДЕ ДОКУМЕНАТА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У ФОРМИ СЕКТОРСКИХ СТРАТЕГИЈА, ПРОГРАМА, ПЛАНОВА И АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА ПОДРУЧЈА АП ВОЈВОДИНЕ ИЗ ДОМЕНА ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ

I. Предмет јавног позива

Полазећи од потребе усклађивања планске и нормативне сфере у вршењу изворне надлежности локалне самоуправе, а у складу са општим правилима планског система, дефинисаним развојним приоритетима у Плану развоја АП Војводине и принципима доброг управљања, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у реализацији програмске активности Подршка развоју локалне самоуправе, упућује јавни позив јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине, за финансирање израде докумената локалних јавних политика, који имају правно утемељење у посебним секторским законима и пратећим подзаконским актима.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у оквиру програмске структуре буџета и Финансијског плана за 2023. годину, у циљу имплементације стратешке и развојне планске документације кроз примену посебних закона, финансираће израду докумената локалних јавних политика у форми секторских стратегија, програма, планских докумената и акционих планова у складу са правилима креирања и управљања системом јавних политика на локалном нивоу, и обавезама које проистичу из посебних закона који детерминишу спектар вршења изворне надлежности јединица локалне самоуправе, сходно одредбама Закона о локалној самоуправи.

II. Циљeви јавног позива

Основни циљ јавног позива усмерен је на унапређење институционалног амбијента на нивоу локалне самоуправе за свеобухватно и делотворно управљање локалним развојем. Посебни циљеви јавног позива изражени су у потреби оснаживања јединица локалне самоуправе на подручју АП Војводине за процес остваривања дугорочних развојних циљева постављених у кровним документима развојног планирања, обезбеђивања континуитета у секторском планирању развоја и пружања подршке реализацији прописаних обавеза у погледу усвајања докумената јавних политика, као инструмената планирања којима се дугорочно планира одређена област развоја у складу са нормативним оквиром. 

III. Износ средстава опредељен за јавни позив

Средства по овом јавном позиву предвиђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/22 и 27/23 – ребаланс), у укупном износу од 30.000.000,00 динара, у оквиру програмске активности Покрајинског секретаријата број: 1003, функција 180, економска класификација 463 – Стручне услуге. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу по спроведеном јавном позиву, финансираће израду одабраних докумената локалне јавне политике као наручилац стручне услуге у складу са Законом о јавним набавкама. 

IV. Право учешћа на јавном позиву 

Право учешћа на овом јавном позиву имају јединице локалне самоуправе (градови/општине) са подручја АП Војводине као самостални учесници или повезано са другим општинама и градовима за документе јавних политика који подразумевају шири обухват планирања, односно више разноврсних области планирања на темељу заједничких ресурса или су резултат успостављеног међуопштинског партнерства, односно кооперативног приступа у решавању заједничких проблема.  

Право учешћа на јавном позиву као подносиоци пријава имају све јединице локалне самоуправе са подручја АП Војводине које су извршиле своје обавезе у погледу правдања средстава, и финансијског и наративног извештавања по уговорима који су раније закључени са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Јединице локалне самоуправе које се одазову овом јавном позиву могу да пријаве израду више докумената локалне јавне политике различитог тематског усмерења којим ће кохерентно и целовито уредити одређену област планирања. 

У овом јавном позиву неће се разматрати пријаве које се односе на израду пројектно-техничке документације у области изградње и израду планских докумената у области просторног и урбанистичког планирања. Осим тога, неће се разматрати ни пријаве које се односе на пројекте који су усмерени на завршавање већ започетог документа јавне политике.

V. Kритеријуми за оцењивање и рангирање пријава

Оцењивање, рангирање и одабир пријављених пројеката извршиће посебна комисија коју ће за ту намену образовати покрајински секретар, а рад комисије у поступку евалуације пријава, поред узимања у обзир степен развијености јединица локалне самоуправе као основног критеријума, у обзир ће се узети и пет допунских критеријума. Допунски критеријуми су: 1) примена принципа континуитета у планирању, односно статус јавне политике са истеком важности секторских докумената током 2021, 2022. или 2023. године, 2) усвојен локални план развоја, као свеобухватни стратешки план највишег ранга, сходно члану 9. Закона о планском систему, 3) сложеност методологије израде, односно стручни захтеви у изради документа локалне јавне политике који подразумева сложенију експертизу, истраживања и аналитички приступ; 4) тематска оријентација документа локалне јавне политике у непосредној корелацији са стратешким приоритетима; 5) документи јавне политике који подразумевају виши степен инклузивности, односно партиципацију ширег круга локалних и других актера у процесу њихове израде.  

VI. Начин подношења пријава и потребна документација

Пријаве за јавни позив морају бити предате на пријавном обрасцу попуњеном у складу са Смерницама за подносиоце пројекта. Потребни обрасци за овај јавни позив могу се преузети са званичне интернет странице Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу: www.region.vojvodina.gov.rs. Пријавни обрасци достављају се у штампаном облику – један оригинал оверен печатом и потписан.

За уредну пријаву неопходно је приложити следећу документацију: 

уредно попуњен, оверен и потписан образац пријаве пројекта; 

одлуку скупштине ЈЛС о усвојеном плану развоја; 

одлуку или изјаву надлежног локалног органа власти о документу јавне политике са истеком рока његове важности – ако је такав документ у планираној области усвојен;  

одлуку надлежног локалног органа власти о приступању изради документа јавне политике у планираној области; 

изјаву о измирењу уговорених обавеза према Покрајинском секретаријату; 

изјаву да се против лица овлашћеног за подношење пријаве пројекта не води кривични поступак.

Све поднете пријаве за израду документа јавне политике морају имати јасно назначено правно упориште у секторским законима, путем позивања на одговарајући члан из текста закона који се примењује у конкретном случају, и морају имати функционални значај за имплементацију агенде приоритетних развојних циљева. У пријави за израду документа неопходно је јасно навести предлагача документа јавне политике, назив документа јавне политике, уз посебно назначење да ли се такав документ доноси први пут или по истеку важности већ постојећег документа.

Све пријаве са захтеваним подацима у запечаћеној коверти достављају се на адресу: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад или предајом пријаве на Писарници покрајинских органа управе, са назнаком: „Јавни позив – пријава израде документа јавне политике“ (у загради је потребно назначити назив документа чија се израда пријављује), адресом подносиоца пријаве и напоменом: „Не отварати“. 

VII. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања jавног позива, тачније, до 21. августа 2023. године. Неблаговремене и некомплетне пријаве, као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица, неће се разматрати. Пријавна документација се не враћа.

VIII. Остале информације

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће коначно решење о одабиру пријављених пројеката. Резултати јавног позива биће објављени на веб страници: www.region.vojvodina.gov.rs.

За сва питања у вези са процедуром пријављивања на јавни позив, заинтересовани се могу обратити телефонским путем сваког радног дана од 8.30 до 14.30 часова на број 021 487 4896 и 021 487 4022 или електронским путем на имејл адресе: jelеna.mijanovic@vojvodina.gov.rs и tamara.jukic@vojvodina.gov.rs.

Јавни позив можете преузети овде

Документацију можете преузети овде