Javni poziv za izradu dokumenata javnih politika

Na osnovu članova 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/14, 54/14 – druga odluka, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 i 38/21) i članova 11, 21. i 23. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV”, br. 54/22 i 27/23 – rebalans), a u vezi sa primenom Zakona o planskom sistemu RS („Službeni glasnik RS“ br. 30/18), Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon 47/18 i 111/21 – dr. zakon) i grupe sektorskih zakona za pojedine oblasti izvorne nadležnosti lokalne samouprave, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dana: 21. jula 2023. godine, za jedinice lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine, r a s p i s u j e:

J A V N I  P O Z I V 

ZA PRIJAVLjIVANjE PROJEKATA IZRADE DOKUMENATA JAVNIH POLITIKA U FORMI SEKTORSKIH STRATEGIJA, PROGRAMA, PLANOVA I AKCIONIH PLANOVA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE SA PODRUČJA AP VOJVODINE IZ DOMENA IZVORNE NADLEŽNOSTI

I. Predmet javnog poziva

Polazeći od potrebe usklađivanja planske i normativne sfere u vršenju izvorne nadležnosti lokalne samouprave, a u skladu sa opštim pravilima planskog sistema, definisanim razvojnim prioritetima u Planu razvoja AP Vojvodine i principima dobrog upravljanja, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u realizaciji programske aktivnosti Podrška razvoju lokalne samouprave, upućuje javni poziv jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine, za finansiranje izrade dokumenata lokalnih javnih politika, koji imaju pravno utemeljenje u posebnim sektorskim zakonima i pratećim podzakonskim aktima.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru programske strukture budžeta i Finansijskog plana za 2023. godinu, u cilju implementacije strateške i razvojne planske dokumentacije kroz primenu posebnih zakona, finansiraće izradu dokumenata lokalnih javnih politika u formi sektorskih strategija, programa, planskih dokumenata i akcionih planova u skladu sa pravilima kreiranja i upravljanja sistemom javnih politika na lokalnom nivou, i obavezama koje proističu iz posebnih zakona koji determinišu spektar vršenja izvorne nadležnosti jedinica lokalne samouprave, shodno odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi.

II. Ciljevi javnog poziva

Osnovni cilj javnog poziva usmeren je na unapređenje institucionalnog ambijenta na nivou lokalne samouprave za sveobuhvatno i delotvorno upravljanje lokalnim razvojem. Posebni ciljevi javnog poziva izraženi su u potrebi osnaživanja jedinica lokalne samouprave na području AP Vojvodine za proces ostvarivanja dugoročnih razvojnih ciljeva postavljenih u krovnim dokumentima razvojnog planiranja, obezbeđivanja kontinuiteta u sektorskom planiranju razvoja i pružanja podrške realizaciji propisanih obaveza u pogledu usvajanja dokumenata javnih politika, kao instrumenata planiranja kojima se dugoročno planira određena oblast razvoja u skladu sa normativnim okvirom. 

III. Iznos sredstava opredeljen za javni poziv

Sredstva po ovom javnom pozivu predviđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV“, br. 54/22 i 27/23 – rebalans), u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 dinara, u okviru programske aktivnosti Pokrajinskog sekretarijata broj: 1003, funkcija 180, ekonomska klasifikacija 463 – Stručne usluge. Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu po sprovedenom javnom pozivu, finansiraće izradu odabranih dokumenata lokalne javne politike kao naručilac stručne usluge u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. 

IV. Pravo učešća na javnom pozivu 

Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi/opštine) sa područja AP Vojvodine kao samostalni učesnici ili povezano sa drugim opštinama i gradovima za dokumente javnih politika koji podrazumevaju širi obuhvat planiranja, odnosno više raznovrsnih oblasti planiranja na temelju zajedničkih resursa ili su rezultat uspostavljenog međuopštinskog partnerstva, odnosno kooperativnog pristupa u rešavanju zajedničkih problema.  

Pravo učešća na javnom pozivu kao podnosioci prijava imaju sve jedinice lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, i finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koji su ranije zaključeni sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Jedinice lokalne samouprave koje se odazovu ovom javnom pozivu mogu da prijave izradu više dokumenata lokalne javne politike različitog tematskog usmerenja kojim će koherentno i celovito urediti određenu oblast planiranja. 

U ovom javnom pozivu neće se razmatrati prijave koje se odnose na izradu projektno-tehničke dokumentacije u oblasti izgradnje i izradu planskih dokumenata u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja. Osim toga, neće se razmatrati ni prijave koje se odnose na projekte koji su usmereni na završavanje već započetog dokumenta javne politike. 

V. Kriterijumi za ocenjivanje i rangiranje prijava

Ocenjivanje, rangiranje i odabir prijavljenih projekata izvršiće posebna komisija koju će za tu namenu obrazovati pokrajinski sekretar, a rad komisije u postupku evaluacije prijava, pored uzimanja u obzir stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave kao osnovnog kriterijuma, u obzir će se uzeti i pet dopunskih kriterijuma. Dopunski kriterijumi su: 1) primena principa kontinuiteta u planiranju, odnosno status javne politike sa istekom važnosti sektorskih dokumenata tokom 2021, 2022. ili 2023. godine, 2) usvojen lokalni plan razvoja, kao sveobuhvatni strateški plan najvišeg ranga, shodno članu 9. Zakona o planskom sistemu, 3) složenost metodologije izrade, odnosno stručni zahtevi u izradi dokumenta lokalne javne politike koji podrazumeva složeniju ekspertizu, istraživanja i analitički pristup; 4) tematska orijentacija dokumenta lokalne javne politike u neposrednoj korelaciji sa strateškim prioritetima; 5) dokumenti javne politike koji podrazumevaju viši stepen inkluzivnosti, odnosno participaciju šireg kruga lokalnih i drugih aktera u procesu njihove izrade.  

VI. Način podnošenja prijava i potrebna dokumentacija

Prijave za javni poziv moraju biti predate na prijavnom obrascu popunjenom u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta. Potrebni obrasci za ovaj javni poziv mogu se preuzeti sa zvanične internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs. Prijavni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku – jedan original overen pečatom i potpisan.

Za urednu prijavu neophodno je priložiti sledeću dokumentaciju: 

uredno popunjen, overen i potpisan obrazac prijave projekta; 

odluku skupštine JLS o usvojenom planu razvoja; 

odluku ili izjavu nadležnog lokalnog organa vlasti o dokumentu javne politike sa istekom roka njegove važnosti – ako je takav dokument u planiranoj oblasti usvojen;  

odluku nadležnog lokalnog organa vlasti o pristupanju izradi dokumenta javne politike u planiranoj oblasti; 

izjavu o izmirenju ugovorenih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu; 

izjavu da se protiv lica ovlašćenog za podnošenje prijave projekta ne vodi krivični postupak.

 

Sve podnete prijave za izradu dokumenta javne politike moraju imati jasno naznačeno pravno uporište u sektorskim zakonima, putem pozivanja na odgovarajući član iz teksta zakona koji se primenjuje u konkretnom slučaju, i moraju imati funkcionalni značaj za implementaciju agende prioritetnih razvojnih ciljeva. U prijavi za izradu dokumenta neophodno je jasno navesti predlagača dokumenta javne politike, naziv dokumenta javne politike, uz posebno naznačenje da li se takav dokument donosi prvi put ili po isteku važnosti već postojećeg dokumenta.

Sve prijave sa zahtevanim podacima u zapečaćenoj koverti dostavljaju se na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21101 Novi Sad ili predajom prijave na Pisarnici pokrajinskih organa uprave, sa naznakom: „Javni poziv – prijava izrade dokumenta javne politike“ (u zagradi je potrebno naznačiti naziv dokumenta čija se izrada prijavljuje), adresom podnosioca prijave i napomenom: „Ne otvarati“. 

VII. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva, tačnije, do 21. avgusta 2023. godine. Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica, neće se razmatrati. Prijavna dokumentacija se ne vraća.

VIII. Ostale informacije

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće konačno rešenje o odabiru prijavljenih projekata. Rezultati javnog poziva biće objavljeni na veb stranici: www.region.vojvodina.gov.rs.

Za sva pitanja u vezi sa procedurom prijavljivanja na javni poziv, zainteresovani se mogu obratiti telefonskim putem svakog radnog dana od 8.30 do 14.30 časova na broj 021 487 4896 i 021 487 4022 ili elektronskim putem na imejl adrese: jelena.mijanovic@vojvodina.gov.rs i tamara.jukic@vojvodina.gov.rs.

Javni poziv možete preuzeti ovde

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde