Одлукa o избору пројеката јединица локалне самоуправе на јавном позиву за финансирање израде секторских докумената јавне политике на локалном нивоу

На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), и чланова 11, 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, бр. Службени лист АПВ“, бр. 54/22, 27/23 и 35/23 – ребаланс), а у вези са Јавним позивом за пријављивање пројеката израде докумената јавних политика у форми секторских стратегија, програма, планова и акционих планова за јединице локалне самоуправе са подручја АП Војводине из домена изворне надлежности, број: 141-401-7694/2023-01 од 21.7.2023. године, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, д о н о с и:

 

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ СЕКТОРСКИХ ДОКУМЕНАТА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

 

Овом одлуком утврђују се резултати избора пројеката на Јавном позиву за пријављивање пројеката израде докумената јавних политика у форми секторских стратегија, програма, планова и акционих планова за јединице локалне самоуправе са подручја АП Војводине из домена изворне надлежности и утврђује се коначна ранг-листа одабраних пројеката јавне политике на локалном нивоу који испуњавају услове за финансирање.

Следећи пројекти се прихватају као подобни за финасирање:

 

Ред. Бр.

Општина/Град

Назив документа

1.

Опово

Програм развоја спорта

2.

Опово

План развоја културе

3.

Чока

Програм заштите животне средине општине Чока

4.

Жабаљ

Програм енергетске ефикасности

5.

Кула

Секторска стратегија руралног развоја општине Кула 2024-2027. године

6.

Бач

Стратегија развоја туризма општине Бач

7.

Сечањ

Локални акциони план за младе

8.

Србобран

Програм заштите животне средине 2024-2026. године

9.

Ковачица

Програм развоја туризма општине Ковачица 2024-2027. године

10.

Србобран

Локални акциони план за младе 2024-2027. године

11.

Темерин

План развоја културе општине Темерин 2024-2027. године

12.

Зрењанин

Локални акциони план запошљавања Града Зрењанина за 2024. годину

13.

Сента

Локални план управљања отпадом у општини Сента за период од 2024. до 2034. године

14.

Ириг

Програм заштите од буке у општини Ириг

15.

Бечеј

План развоја културе општине Бечеј 2024-2030. године

 

Средства по овом Јавном позиву предвиђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину („Службени лист АП Војводине“, бр. 54/22, 27/23 и 35/23 – ребаланс) и одобрена у оквиру Раздела 11 – Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Програм 0608 Систем локалне самоуправе, Програмска активност 1003 Подршка развоју локалне самоуправе. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) финансираће израду секторских докумената локалне јавне политике чија је израда прописана посебним законима за домен изворне надлежности локалне самоуправе, применом Закона о јавним набавкама.

Одлука о избору пројеката јединица локалне самоуправе на Јавном позиву за финансирање израде секторских докумената јавне политике на локалном нивоу ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Покрајинског секретаријата.

Образложење

Покрајински секретаријат је, у оквиру Раздела 11 – Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Програм 0608 Систем локалне самоуправе, Програмска активност 1003 Подршка развоју локалне самоуправе, расписао Јавни позив за пријављивање пројеката израде докумената јавних политика у форми секторских стратегија, програма, планова и акционих планова за јединице локалне самоуправе са подручја АП Војводине из домена изворне надлежности, број: 141-401-7694/2023-01 од 21.7.2023. године.

Право учешћа имале су све јединице локалне самоупрaвe са подручја АП Војводине, које су имале могућност да пријаве један или више пројеката израде докумената јавне политике на локалном нивоу. Рок за подношење пријава је трајао од 21. јула до 21. августа 2023. године.

На Jавни позив благовремено се пријавило 13 јединица локалне самоуправе, са укупно 15 пројеката израде докумената јавне политике на локалном нивоу, при чему су општине Србобран и Опово поднеле по две пријаве.

Покрајински секретаријат је образовао Комисију која је одржала 2 седнице, на којима је утврдила формалну исправност приспелих пријава и  извршила оцењивање и рангирање према претходно утврђеним и објављеним критеријумима, те на основу тога утврдила предлог изабраних пројеката који су подобни за финансирање.

На основу напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву.

Ова одлука је коначна и биће објављена на интернет страници: www.region.vojvodina.gov.rs.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке се не може изјавити жалба, а може се покренути управни спор пред надлежним судом у Новом Саду у року од 30 дана од дана њеног објављивања.

Одлуку можете преузети овде