Odluka o izboru projekata jedinica lokalne samouprave na javnom pozivu za finansiranje izrade sektorskih dokumenata javne politike na lokalnom nivou

Na osnovu člana 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, br. 37/14, 54/14 – dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 i 38/21), i članova 11, 21. i 23. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV“, br. Službeni list APV“, br. 54/22, 27/23 i 35/23 – rebalans), a u vezi sa Javnim pozivom za prijavljivanje projekata izrade dokumenata javnih politika u formi sektorskih strategija, programa, planova i akcionih planova za jedinice lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine iz domena izvorne nadležnosti, broj: 141-401-7694/2023-01 od 21.7.2023. godine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, d o n o s i:

 

O D L U K U

O IZBORU PROJEKATA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA JAVNOM POZIVU ZA FINANSIRANjE IZRADE SEKTORSKIH DOKUMENATA JAVNE POLITIKE NA LOKALNOM NIVOU

 

Ovom odlukom utvrđuju se rezultati izbora projekata na Javnom pozivu za prijavljivanje projekata izrade dokumenata javnih politika u formi sektorskih strategija, programa, planova i akcionih planova za jedinice lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine iz domena izvorne nadležnosti i utvrđuje se konačna rang-lista odabranih projekata javne politike na lokalnom nivou koji ispunjavaju uslove za finansiranje.

Sledeći projekti se prihvataju kao podobni za finasiranje:

 

Red. Br.

Opština/Grad

Naziv dokumenta

1.

Opovo

Program razvoja sporta

2.

Opovo

Plan razvoja kulture

3.

Čoka

Program zaštite životne sredine opštine Čoka

4.

Žabalj

Program energetske efikasnosti

5.

Kula

Sektorska strategija ruralnog razvoja opštine Kula 2024-2027. godine

6.

Bač

Strategija razvoja turizma opštine Bač

7.

Sečanj

Lokalni akcioni plan za mlade

8.

Srbobran

Program zaštite životne sredine 2024-2026. godine

9.

Kovačica

Program razvoja turizma opštine Kovačica 2024-2027. godine

10.

Srbobran

Lokalni akcioni plan za mlade 2024-2027. godine

11.

Temerin

Plan razvoja kulture opštine Temerin 2024-2027. godine

12.

Zrenjanin

Lokalni akcioni plan zapošljavanja Grada Zrenjanina za 2024. godinu

13.

Senta

Lokalni plan upravljanja otpadom u opštini Senta za period od 2024. do 2034. godine

14.

Irig

Program zaštite od buke u opštini Irig

15.

Bečej

Plan razvoja kulture opštine Bečej 2024-2030. godine

 

Sredstva po ovom Javnom pozivu predviđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list AP Vojvodine“, br. 54/22, 27/23 i 35/23 – rebalans) i odobrena u okviru Razdela 11 – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Program 0608 Sistem lokalne samouprave, Programska aktivnost 1003 Podrška razvoju lokalne samouprave. Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretarijat) finansiraće izradu sektorskih dokumenata lokalne javne politike čija je izrada propisana posebnim zakonima za domen izvorne nadležnosti lokalne samouprave, primenom Zakona o javnim nabavkama.

              Odluka o izboru projekata jedinica lokalne samouprave na Javnom pozivu za finansiranje izrade sektorskih dokumenata javne politike na lokalnom nivou stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata.

Obrazloženje

Pokrajinski sekretarijat je, u okviru Razdela 11 – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Program 0608 Sistem lokalne samouprave, Programska aktivnost 1003 Podrška razvoju lokalne samouprave, raspisao Javni poziv za prijavljivanje projekata izrade dokumenata javnih politika u formi sektorskih strategija, programa, planova i akcionih planova za jedinice lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine iz domena izvorne nadležnosti, broj: 141-401-7694/2023-01 od 21.7.2023. godine.

Pravo učešća imale su sve jedinice lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine, koje su imale mogućnost da prijave jedan ili više projekata izrade dokumenata javne politike na lokalnom nivou. Rok za podnošenje prijava je trajao od 21. jula do 21. avgusta 2023. godine.

Na Javni poziv blagovremeno se prijavilo 13 jedinica lokalne samouprave, sa ukupno 15 projekata izrade dokumenata javne politike na lokalnom nivou, pri čemu su opštine Srbobran i Opovo podnele po dve prijave.

Pokrajinski sekretarijat je obrazovao Komisiju koja je održala 2 sednice, na kojima je utvrdila formalnu ispravnost prispelih prijava i  izvršila ocenjivanje i rangiranje prema prethodno utvrđenim i objavljenim kriterijumima, te na osnovu toga utvrdila predlog izabranih projekata koji su podobni za finansiranje.

Na osnovu napred navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu.

Ova odluka je konačna i biće objavljena na internet stranici: www.region.vojvodina.gov.rs.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ove odluke se ne može izjaviti žalba, a može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom u Novom Sadu u roku od 30 dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku možete preuzeti ovde