Одлука о продужењу рока за подношење пријава за инфраструктурно опремање индустријско-пословних зона

На основу члана 16. став 1, члана 24. став 2. и члана 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл.лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-друга одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), те на основу Правилника о поступку спровођења јавног позива јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона у 2023. години од 7. 9. 2023. године, Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси:

ОДЛУКУ
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

        Одобрава се продужење рока за подношење пријава по Јавном позиву јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона у 2023. години до 29. 9. 2023. године.

Образложење

        Јавни позив јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона у 2023. години расписан је дана 7. 9. 2023. године, у коме је предвиђено да је Јавни позив отворен до 22. 9. 2023. године.

        Обзиром да се горе наведени рок за подношење пријава показао као кратак за сакупљање све неопходне документације од стране јединица локалне самоуправе, одлучено је да се рок за подношење пријава по Јавном позиву продужи до 29. 9. 2023. године.

        На основу члана 24. став 2, а у складу са чланом 16. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, одлучено је као у диспозитиву.

Одлуку можете преузети овде