Odluka o produženju roka za podnošenje prijava za infrastrukturno opremanje industrijsko-poslovnih zona

Na osnovu člana 16. stav 1, člana 24. stav 2. i člana 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl.list APV“, broj 37/2014, 54/2014-druga odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021), te na osnovu Pravilnika o postupku sprovođenja javnog poziva jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u 2023. godini od 7. 9. 2023. godine, Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi:

ODLUKU
O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

        Odobrava se produženje roka za podnošenje prijava po Javnom pozivu jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u 2023. godini do 29. 9. 2023. godine.

Obrazloženje

        Javni poziv jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u 2023. godini raspisan je dana 7. 9. 2023. godine, u kome je predviđeno da je Javni poziv otvoren do 22. 9. 2023. godine.

        Obzirom da se gore navedeni rok za podnošenje prijava pokazao kao kratak za sakupljanje sve neophodne dokumentacije od strane jedinica lokalne samouprave, odlučeno je da se rok za podnošenje prijava po Javnom pozivu produži do 29. 9. 2023. godine.

        Na osnovu člana 24. stav 2, a u skladu sa članom 16. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, odlučeno je kao u dispozitivu.

Odluku možete preuzeti ovde