Одлукa о измени јавног позива јединицама локалне самоуправе за пријаву пројеката за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона у 2023. години

На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), а у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/2022, 27/2023 и 35/2023 – ребаланс), Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу дана 28.9.2023. године доноси:

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА ПОДРУЧЈА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА ИНДУСТРИЈСКО-ПОСЛОВНИХ ЗОНА У 2023. ГОДИНИ

 

Мења се део II Износ средстава предвиђен Јавним позивом, тако да он сада гласи:

„Укупан износ опредељених средстава је 509.131.456,80 динара.

Опредељена средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ бр. 54/2022, 27/2023 и 35/2023 – ребаланс) чланом 11, Раздео 11 – Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – Програм 0608 Систем локалне самоуправе – Програмска активност 1003 Подршка развоју локалне самоуправе, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти.“

 

Образложење

Јавним позивом јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона у 2023. години су опредељена средства у висини од 409.131.456,80 динара.

Покрајински секретаријат путем Јавног позива прикупља пријаве за суфинансирање пројеката инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона јединица локалних самоуправа на подручју АП Војводине, у циљу подршке у реализацији инвестиционих пројеката који доприносе стварању повољног пословног амбијента за привлачење домаћих и страних инвестиција и отварања нових радних места.

Услед велике заинтересованости потенцијалних корисника, опредељена средства Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину чланом 11, Раздео 11-Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу-Програм 0608 Систем локалне самоуправе, Програмска активност 1003 Подршка развоју локалне самоуправе, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти су недовољна за реализацију потреба за инфраструктурно опремање индустријско-пословних зона у 2023. години.

На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Покрајинске владе од дана 27.9.2023. године, број 401-84/2023-169, одобрено је додатних 100.000.000,00 динара, тако да ће укупан износ средстава бити 509.131.456,80 динара.

У складу са претходно изнетим, одлучено је као у диспозитиву.

Одлуку можете преузети овде