Odluka o izmeni javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za prijavu projekata za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u 2023. godini

Na osnovu člana 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/2014, 54/2014 – dr. odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021), a u vezi sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV“, br. 54/2022, 27/2023 i 35/2023 – rebalans), Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu dana 28.9.2023. godine donosi:

ODLUKU O IZMENI JAVNOG POZIVA

JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE SA PODRUČJA AP VOJVODINE ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA SUFINANSIRANjE INFRASTRUKTURNOG OPREMANjA INDUSTRIJSKO-POSLOVNIH ZONA U 2023. GODINI

 Menja se deo II Iznos sredstava predviđen Javnim pozivom, tako da on sada glasi:

„Ukupan iznos opredeljenih sredstava je 509.131.456,80 dinara.

Opredeljena sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“ br. 54/2022, 27/2023 i 35/2023 – rebalans) članom 11, Razdeo 11 – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu – Program 0608 Sistem lokalne samouprave – Programska aktivnost 1003 Podrška razvoju lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 511 Zgrade i građevinski objekti.“

Obrazloženje

Javnim pozivom jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u 2023. godini su opredeljena sredstva u visini od 409.131.456,80 dinara.

Pokrajinski sekretarijat putem Javnog poziva prikuplja prijave za sufinansiranje projekata infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona jedinica lokalnih samouprava na području AP Vojvodine, u cilju podrške u realizaciji investicionih projekata koji doprinose stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta za privlačenje domaćih i stranih investicija i otvaranja novih radnih mesta.

Usled velike zainteresovanosti potencijalnih korisnika, opredeljena sredstva Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu članom 11, Razdeo 11-Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu-Program 0608 Sistem lokalne samouprave, Programska aktivnost 1003 Podrška razvoju lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 511 Zgrade i građevinski objekti su nedovoljna za realizaciju potreba za infrastrukturno opremanje industrijsko-poslovnih zona u 2023. godini.

Na osnovu Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Pokrajinske vlade od dana 27.9.2023. godine, broj 401-84/2023-169, odobreno je dodatnih 100.000.000,00 dinara, tako da će ukupan iznos sredstava biti 509.131.456,80 dinara.

U skladu sa prethodno iznetim, odlučeno je kao u dispozitivu.

Odluku možete preuzeti ovde