Konkursi

Rešenje o dodeli finansijskih sredstava za jačanje uloge civilnog društva u pripremi, sporovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou

Na osnovu člana 21. i 23. Pokrajinske skupštinske Odluke o pokrajinskoj upravi (SL. list APV“, broj 40/2012- prečišćen tekst) i tačke 7. Javnog konkursa za jačanje uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih ...
...>>

Konkurs za sufinansiranje učešća lokalnih samouprava na sajmu INVESTEXPO

Na osnovu člana 36. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. List APV“, broj:40/2012-prečišćeni tekst) i člana 21. stav 4,  i 24.  Pokrajinske skupštinske   odluke o budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu („Sl ...
...>>

Raspisan konkurs za prijem radnika na određeno vreme

Na osnovu člana 9. Zakona o radnim odnosima u državnim organima (“Službeni glasnik RS”, br. 48/91, 66/91, 44/98 – dr. zakon, 49/99 – dr. zakon, 34/01 – dr. zakon, 39/02, 49/05 – odluka USRS, 79/05 ...
...>>

Raspisan konkurs za stipendije za strane umetnike u Štajerskoj

RONDO-STUDIOS – ARTIST IN RESIDENCE 2014 STIPENDIJE POKRAJINE ŠTAJERSKE U ime Vlade pokrajine Štajerske, ministar za kulturu dr Kristijan Buhman (Christian Buchmann) raspisao je stipendiju za mlade umetnike, kustose i teoretičare na svim poljima savremene ...
...>>

(Српски) Решење о додели средстава јединицама локалних самоуправа у АП Војводини

Na osnovu člana 21. i 23. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 40/2012) i odeljka IV.  tačka 7. Konkursa za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u ...
...>>

Javni konkurs za dodelu subvencije za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu u 2013. godini

Na osnovu člana 56. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi (Sl. list APV 40/2012-prečišćen tekst) i člana 8, 21, 24, 25. i 26. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu (Sl. list ...
...>>