KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA POVEZANIH SA REALIZACIJOM INVESTICIONOG PROJEKTA

Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016 i 29/2017) i člana 21, člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, broj 57/2017, 17/2018-rebalans i 29/2018-rebalans), na osnovu Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), a u vezi s Pokrajinskom uredbom o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj 42/2017), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat) raspisuje:

KONKURS
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA POVEZANIH SA
REALIZACIJOM INVESTICIONOG PROJEKTA

 

 I CILj I PREDMET KONKURSA

U cilju podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja, odnosno podsticanja razvoja jedinica lokalne samouprave  raspored sredstava opredeljenih ovim konkursom vršiće se na sledeći način:

 • 60% sredstava opredeljenih ovim konkursom biće dodeljeno privrednim društvima koja investicione projekte realizuju na području jedinica lokalnih samouprava razvrstanih u treću i četvrtu kategoriju razvijenosti;
 • 40% sredstava opredeljenih ovim konkursom biće dodeljeno privrednim društvima koja investicione projekte realizuju na području jedinica lokalnih samouprava razvrstanih u prvu i drugu kategoriju razvijenosti.

Cilj ovog konkursa je otvaranje novih radnih mesta u malim, srednjim i velikim privrednim društvima, koja su povezana sa realizacijom investicionih projekata na teritoriji AP Vojvodine kojima je predviđeno:

 • Otvaranje najmanje 10, a najviše 100 radnih mesta u roku do tri godine od dana zaključenja ugovora, za novozaposlene koji će biti u radnom odnosu najmanje narednih 36 meseci kod malih i srednjih privrednih društava, odnosno 60 meseci kod velikih privrednih društava.

U slučaju da sredstva namenjena investicionim projektima u jedinicama lokalne samouprave treće i četvrte kategorije razvijenosti ne budu opredeljena, ista će biti raspoređena na investicione projekte u jedinicama lokalne samouprave prve i druge kategorije razvijenosti.

 II VISINA SREDSTAVA I KORISNICI

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 200.000.000,00 dinara.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, broj 57/2017, 17/2018-rebalans i 29/2018-rebalans), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine kao Program 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 200.000.000,00 dinara.
Korisnici bespovratnih sredstava su mala, srednja i velika privredna društva u skladu sa propisima kojima se uređuje dodela državne pomoći.

Korisniku sredstava koji otvori nova radna mesta, povezana sa realizacijom investicionog projekta vrednog najmanje 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u:

 1. prvu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.
 2. drugu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 4.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.
 3. treću i četvrtu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

 III USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 1. Da je privredno društvo zavedeno u Registru privrednih subjekata sa sedištem u Republici Srbiji koje realizuje investicioni projekat na teritoriji AP Vojvodine
 2. Da protiv privrednog subjekta nije pokrenut stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacaji u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija
 3. Da privredno društvo nije u teškoćama u smislu propisa kojima se uređuju pravila državne pomoći
 4. Da privredno društvo nema dospele, a neizmirene poreze i doprinose kao i obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda
 5. Da privredno društvo nije smanjilo broj zaposlenih u proseku za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja prijave
 6. Da Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nemaju učešće u vlasništvu privrednog društva
 7. Da nisu u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći
 8. Da sa privrednim društvom nije bio raskinut ugovor o dodeli srestava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine
 9. Da se protiv privrednog društva ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija ili kredita
 10. Da privredni subjekt ne obavlja delatnost u sektorima trgovine, čelika, uglja i sintetičkih vlakana.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijava za dodelu sredstava sadrži:

 1. Biznis plan za investicioni projekat za čiju realizaciju se konkuriše za dodelu sredstava po javnom pozivu i potrebne izjave na propisanom obrascu;
 2. Finansijski izveštaj podnosica/korisnika za 2017. godinu, javno objavljen na sajtu Agencije za privredne registre, s nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora (ako je podnosilac/korisnik u zakonskoj obavezi pribavljanja nalaza i mišljenja ovlašćenog revizora), kao i konsolidovani finansijski izveštaj za 2017. godinu (ako je podnosilac/korisnik u obavezi izrade konsolidovanog finansijskog izveštaja).
 3. Izvod iz Registra privrednih subjekata, koji podnosi podnosilac/korisnik sa sedištem u Republici Srbiji (dokaz: Izvod Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) o Obaveznim podacima privrednog subjekta, original ili overena kopija);
 4. Dokaz da se u privrednom društvu ne vodi postupak stečaja ili likvidacije, da privredno društvo nije osuđivano za privredne prestupe i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti (dokaz: Uverenje nadležnog Privrednog suda, original ili overena kopija);
 5. Potvrda o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji (dokaz: Potvrda republičke Poreske uprave);
 6. Potvrda o izmirenju obaveza prema lokalnoj poreskoj administraciji (dokaz: Potvrda nadležnog organa JLS o izmirenju lokalnih prihoda – opštinska/gradska uprava);
 7. Dokaz da zakonski kao i ostali zastupnici nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti (dokaz: Uverenje MUP-a po mestu prebivališta lica);
 8. Dokaz da se protiv zakonskih i ostalih zastupnika ne vodi krivični postupak (dokaz: Uverenje izdato od Osnovnog suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak);
 9. Dokaz da privredni subjekt nije osuđivan za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti (dokaz: uverenje Osnovnog suda mesno nadležnog po sedištu podnosioca/korisnika da pravno lice nije kažnjavano za krivična dela);
 10. Izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja kod podnosioca prijave u trenutku podnošenja prijave za dodelu sredstava;

Dokumentacija koju podnosi strani državljanin mora biti overena u skladu s propisima države u kojoj je izdata.

Komisija može tražiti i podnošenje druge dokumentacije, ukoliko to smatra celishodnim.

Dokumentacija podnosilaca ne sme da bude starija od 30 dana od dana podnošenja dokumentacije.

Zadržava se pravo da se od podnosioca prijave traži i dodatna dokumentacija.

 V VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja do  15. oktobra 2018. godine.

VI NAČIN OCENJIVANJA PRIJAVA I DODELE SREDSTAVA

Prijave ocenjuje Komisija formirana rešenjem pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, a na osnovu kriterijuma koji su sastavni deo Pravilnika o dodeli sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijim investicionog projekta (u daljem tekstu Pravilnik).
Odluka o dodeli sredstava objavljuje se na internet stranici Sekretarijata, nakon čega se sa korisnicima sredstava zaključuju ugovori o dodeli sredstava.
Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

VII USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

 1. Korisnik sredstava dužan je da prilikom potpisivanja ugovora, a najkasnije do datuma određenog ugovorom, priloži bankarsku garanciju koju je izdala poslovna banka registrovana na teritoriji Republike Srbije, odnosno bankarsku garanciju strane poslovne banke za koju je konfirmaciju izvršila domaća poslovna banka, bezuslovnu i plativu na prvi poziv u korist APV, sa rokom važnosti do 6 godina i 6 meseci za mala i srednja privredna duštva, odnosno do 8 godina i 6 meseci za velika privredna društva.
 2. Korisnik sredstava dužan je da priloži i dve registrovane potpisane blanko solo menice s potpisanim meničnim ovlašćenjem, radi naplate zakonske zatezne kamate, u skladu sa zakonom koji utvrđuje visinu stope zakonske kamate, a u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza.
 3. Korisnik sredstava dužan je da novozaposlenim licima isplaćuje zaradu u skladu sa biznis planom, odnosno najmanje u iznosu 20% većem od minimalne zarade, propisane od strane nadležnih organa za godinu u kojoj se zarada isplaćuje (Odluka o visini minimalne cene rada za 2018. godinu „Sl. Glasnik RS“, br. 88/2017 ).
 4. Investicioni projekat mora da se održi u istoj jedinici lokalne samouprave u periodu od najmanje pet godina nakon dostizanja perioda pune zaposlenosti za velike privredne subjekte, odnosno najmanje tri godine za male i srednje privredne subjekte.
 5. Dostignuti broj zaposlenih kod korisnika sredstava od dana dostizanja pune zaposlenosti ne sme da se smanjuje u periodu od pet godina za velike privredne subjekte odnosno tri godine za male i srednje privredne subjekte.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza ili delimičnog ispunjenja, na osnovu izdatih bankarskih garancija i blanko solo menica, Sekretarijat može da naplati sredstva do visine iznosa isplaćenih sredstava i propisane zakonske zatezne kamate.

VIII NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa sledećom naznakom:

Prijava za konkurs Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA
ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA POVEZANIH SA REALIZACIJOM
INVESTICIONOG PROJEKTA
141-401-6236/2018-01

Podnosilac prijave: privredno društvo

Adresa podnosioca prijave:

NE OTVARATI

ili dostaviti lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 časova

IX KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije možete dobiti svakog radnog dana u periodu od 10.00 do 13.00 časova:

021/487 4071 Olga Knežević, olga.knezevic@vojvodina.gov.rs i

021/487 4158 Ognjen Dopuđ, ognjen.dopudj@vojvodina.gov.rs

X INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

NAPOMENA: PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA POVEZANIH SA REALIZACIJOM INVESTICIONOG PROJEKTA je sastavni deo Konkursa.

Konkurs, Obrazac prijave sa biznis planom i Pravilnik o dodeli sredstava možete preuzeti OVDE