U Sektoru za međuregionalnu saradnju i evropske integracije u skladu sa zakonom i Statutom i utvrđenom spoljnom politikom Republike Srbije, obavljaju se poslovi pokrajinske uprave u vezi sa: međuregionalnom saradnjom i održavanjem i unapređivanjem odnosa AP Vojvodine sa drugim regijama, međunarodnim organizacijama i institucijama koje okupljaju regione; učestvovanjem u zaključivanju i primeni međuregionalnih sporazuma; izradom, prikupljanjem, čuvanjem i objavljivanjem informacija o međuregionalnoj saradnji AP Vojvodine; koordinacijom i promovisanjem saradnje organa pokrajinske uprave i organa lokalne samouprave u oblasti ostvarivanja međuregionalne, prekogranične i transnacionalne saradnje, u odnosima sa Evropskom komisijom i drugim stručnim telima Evropske unije, kao i saradnjom s regionima iz država članica, kandidata i potencijalnih kandidata u procesu evropskih integracija, a u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Ministarstvom spoljnih poslova; stvaranjem uslova i razvojem administrativnih kapaciteta pokrajinske uprave za realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; koordinacijom aktivnosti svih pokrajinskih organa uprave u procesu programiranja instrumenata Evropske unije, koji obuhvataju AP Vojvodinu; davanjem smernica jedinicama lokalne samouprave i pokrajinskim organima za uključivanje u projektne aktivnosti evropskih institucija; obezbeđivanjem sredstava za sufinansiranje i predfinansiranje projekata; namenskim trošenjem sredstava za realizaciju projekata u oblasti međuregionalne saradnje; praćenjem ostvarivanja učešća u aktivnostima na pripremi i sprovođenju makroreginalnih strategija; učešćem u osnivanju kancelarija ili drugih oblika putem kojih će se sarađivati sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama i jedinicama lokalne samouprave drugih država u okviru spoljne politike Republike Srbije; obavljaju se studijsko-analitički poslovi u oblasti evropskih integracija i praćenje usklađenosti propisa sa evropskim zakonodavstvom i standardima; koordinira se učešće predstavnika AP Vojvodine u radu pregovaračkih grupa za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji, u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Vlade Republike Srbije; saradnja sa kancelarijom Autonomne pokrajine Vojvodine u Briselu; takođe, obavljaju se i drugi poslovi iz domena evropskih integracija kao i diplomatske i konzularne aktivnosti na teritoriji AP Vojvodine; preduzimaju se aktivnosti na ostvarivanju ugovornih obaveza u oblasti diplomatskih i konzularnih odnosa; i vodi se službena evidencija o izdatim diplomatskim i službenim pasošima i vizama.

U sektoru za međuregionalnu saradnju i evropske integracije uža unutrašnja jedinica je:
Odsek za međuregionalnu saradnju i evropske integracije.