U Sektoru za lokalnu samoupravu i pravna pitanja, u skladu sa zakonom i Statutom, obavljaju se poslovi pokrajinske uprave u vezi sa: praćenjem ostvarivanja sistema lokalne samouprave; praćenjem i analizom rada lokalnih skupština; pripremanjem akata za Pokrajinsku vladu, kojim se Vladi Republike Srbije predlaže raspuštanje skupštine jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine; davanjem prethodne saglasnosti skupštini jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, prilikom utvrđivanja praznika i odlučivanja o nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji jedinice lokalne samouprave; vršenjem nadzora nad zakonitošću rada i akata organa jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, u saradnji sa resorno nadležnim pokrajinskim organima uprave; praćenjem i primenom propisa o neposrednom izjašnjavanju građana i analizom sprovedenih lokalnih izbora, o čemu obaveštava Pokrajinsku vladu i Skupštinu AP Vojvodine; usklađivanjem i podsticanjem saradnje AP Vojvodine i jedinica lokalne samouprave na njenoj teritoriji; pružanjem stručne i savetodavne pomoći jedinicama lokalne samouprave; predlaganjem i podržavanjem mera u oblasti izgradnje sistema lokalne samouprave; podsticanjem međuopštinske saradnje i povezivanja; podsticanjem udruživanja i partnerstava jedinica lokalne samouprave u zajedničkim projektima; ujednačavanjem kapaciteta i modernizacijom rada lokalne administracije; praćenjem ostvarivanja svih oblika mesne samouprave u jedinicama lokalne samouprave; prikupljanjem i proučavanjem podataka iz svog delokruga; sačinjavanjem stručnih analiza, izveštaja, informacija i drugih materijala o pitanjima iz izvornih i poverenih poslova lokalne samouprave na području AP Vojvodine; kao i pripremanje internih akata koje donosi pokrajinski sekretar; praćenje stanja, predlaganje mera i realizacija aktivnosti u oblasti unapređenja kadrova; praćenje aktivnosti u vezi sa programima u oblasti razvoja kadrova, prava i obaveza zaposlenih iz radnog odnosa; provera sposobnosti prilikom prijema u radni odnos i u toku rada; u ovom sektoru obavljaju se i drugi pravno-analitički poslovi kojima se doprinosi razvoju sistema lokalne samouprave i ljudskih resursa, kao i drugi poslovi koji su zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povereni Sekretarijatu.

U sektoru za lokalnu samoupravu i pravna pitanja uže unutrašnje jedinice su:

Odeljenje za lokalnu samoupravu i pravna pitanja u okviru kog je Grupa za upravljanje ljudskim resursima.

U Odeljenju za opšte, materijalno-finansijske i zajedničke poslove obavljaju se poslovi od zajedničkog interesa za Sekretarijat: administrativno-tehnički, materijalno- finansijski, knjigovodstveni, statističko-evidencioni, informatički i operativno-stručni poslovi kojima se obezbeđuje efikasan i usklađen rad svih unutrašnjih jedinica; pripremaju se interni opšti akti koje donosi sekretar; planira se namensko trošenje sredstava za rad Sekretarijata; kontrolišu se finansijski i računovodstveni podaci; prati se, prikuplja i priprema informacija za prezentovanje rada Sekretarijata u izradi informatora o radu i drugih prezentacionih dokumenata; obavljaju se poslovi organizovanja komunikacije sa predstavnicima sredstava javnog informisanja i drugi poslovi koji se odnose na organizovanje i objedinjavanje rada unutrašnjih organizacionih jedinica Sekretarijata i saradnju s drugim organima.