Zaštita podataka o ličnosti

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87/18) stupio je na snagu 21.11.2018. godine, a primenjuje se po isteku devet meseci od dana stupanja zakona na snagu odnosno od 21.8.2019. godine osim odredbe člana 98. ovog zakona koja se primenjuje od dana njegovog stupanja na snagu.

Ovlašćeno lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je Aleksandar Prekodravac, samostalni savetnik, šef odseka za pravna pitanja i lјudske resurse, kancelarija broj 13 na drugom spratu u zgradi Pokrajinske vlade, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16,
e-mejl: aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs,
kontakt telefon: 021/487-48-24.

Pravni okvir

 1. Strategija zaštite podataka o ličnosti
 2. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 3. Uredba o obrascu za vođenje evidencije i načinu vođenja evidencije o obradi podataka o ličnosti
 4. Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije lica za zaštitu podataka o ličnosti
 5. Pravilnik o obrascu i načinu vođenja interne evidencije o povredama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i merama koje se u vršenju inspekcijskog nadzora preduzimaju
 6. Pravilnik o načinu prethodne provere radnji obrade podataka o ličnosti
 7. Pravilnik o obrascu legitimacije ovlašćenog lica za vršenje inspekcijskog nadzora po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti
 8. Pravilnik o obrascu obaveštenja o povredi podataka o ličnosti i načinu obaveštavanja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti o povredi podataka o ličnosti
 9. Pravilnik o obrascu pritužbe
 10. Odluka o listi vrsta radnji obrade podataka o ličnosti za koje se mora izvršiti procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti i tražiti mišlјenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 11. Odluka o Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti