Rešenje o izmenama i dopunama rešenja o dodeli bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu kao i opreme za prerađivačke kapacitete

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016, 29/2017 i 24/2019), člana 21, 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Službeni list AP Vojvodine“, br. 60/2018 i 40/2019-rebalans), Odluke o obrazovanju budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine br. 025-24/2017 od 30. maja 2017. godine („Službeni list AP Vojvodine“, br. 26/2017), Obaveštenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00010/2019-01/4 od 28. juna 2019. godine, tačke I i tačke VI Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete, Preporuke Skupštine društva Razvojne agencije Vojvodine d.o.o Novi Sad br. SD-XIII-6/2019 od 24.04.2019. godine kao i Preporuke Skupštine društva Razvojne agencije Vojvodine d.o.o Novi Sad br. SD-XVII-1/2019 od 5.11.2019. godine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

Rešenje o izmenama i dopunama rešenja
o dodeli bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu
poljoprivredu kao i opreme za prerađivačke kapacitete

kojim se menja Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu kao i opreme za prerađivačke kapacitete broj: 141-401-5694/2019-01 od 06.11.2019. godine.

Briše se:

7. OZZ TRI BRAZDE Titel    4.364.226,00

Menja se:

14. Mlekarsko-stočarska zadruga TREBIŠNJICA Maglić 3.655.082,00

Dodaje se:

15. OZZ AGRONOM DESPOTOVO-PIVNICE Pivnice 2.431.973,00

U ostalim delovima, rešenje ostaje nepromenjeno.
Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 dinara.

Obrazloženje

Konkursom za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu kao i opreme za prerađivačke kapacitete objavljenim u dnevnom listu „Dnevnik“ 04.09.2019. godine predviđena je dodela bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete.

Za ove namene sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Službeni list AP Vojvodine“, broj 60/2018 i 40/2019-rebalans), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4542 kapitalne subvencije privatnim preduzećima.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 02.09.2019. godine obrazovao je Komisiju za vrednovanje prijava na osnovu raspisanog konkursa koja izrađuje listu predloga projekata za odobravanje sredstava. Skupština Razvojne agencije Vojvodine usvojila je Preporuku za pravna lica čija je delatnost od značaja za privredni, poljoprivredni i ruralni razvoj AP Vojvodine, broj SD-XVII-1/2019 od 5.11.2019. godine.

Rešenjem br. 141-401-5694/2019-01 od 06.11.2019. godine sredstva su odobrena za ukupno 14 korisnika.
Nakon objave Rešenja iz prethodnog stava korisnik OZZ TRI BRAZDE Titel iz objektivnih razloga odustao je od bespovratnih sredstava i pravovremeno obavestio Sekretarijat te su sredstva u ukupnom iznosu od 4.364.226,00 dinara ostala neraspoređena.

Uzimajući u obzir Preporuku Skupštine društva Razvojne agencije Vojvodine d.o.o Novi Sad br. SD-XVII-1/2019 od 5.11.2019. godine, korisniku pod rednim brojem 14. dodeljuju se sredstva u visini ukupnog zahteva a korisniku pod rednim brojem 15. dodeljuju se sredstva u srazmernom iznosu preostalih sredstava.

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Rešenje možete preuzeti OVDE