(Srpski) Rešenje o izmenama i dopunama rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom investicionog projekta

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“ , број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017), члана 13. Покрајинске уредбе о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине ( „Службени лист АП Војводине“ 42/2017) као и члана 7 ст 1 тачке 1) , члана 11, 12 и 14. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл.гласник РС“, бр 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 119/2014), тачке I и тачке VI Конкурса за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом инвестиционог пројекта, дописа број 401-00-00108/2018-01 Комисије за контролу државне помоћи од 7. септембра 2018. године као и Одлуке о усвајању препорука за привредна друштва чија је делатност од значаја за рурални развој АП Војводине, број СД-XI-05/2018 oд 07.11.2018. године Скупштине Развојне агенције Војводине, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси

Решење о изменама и допунама решења
о додели бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом
инвестиционог пројекта

којим се мења Решење о додели бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом инвестиционог пројекта број : 141-401-6236/2018-01 од 07.11.2018. године.

Бришу се:

4 „AGROWORLD доо Београд“ 17.677.500,00
5 „UNITEXBNB доо Нови Бечеј“ 5.892.500,00
6 „FOOD BALKAN PLUS доо Шид“ 12.374.250,00
7 „БОРЕАЛ доо Краљевци“ 11.785.000,00

Укупно 47.729.250,00

Мења се:

17 „ TASTYLAND доо Сента“ 12.374.250,00

Додаје се:

18 „ЕУРОИН доо Земун-Угриновци“ 38.899.050,00

Средства се додељују у укупном износу од 200.000.000,00 динара.

У осталим деловима, решење остаје непромењено.

Образложење

Конкурсом за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом инвестиционог пројекта расписаним и објављеним у дневном листу „Дневник“ 17.09.2018. године предвиђена су средства за отварање нових радних места у малим, средњим и великим привредним друштвима на територији АП Војводине, и то на начин да је 60% средстава опредељено за пројекте који се реализују на подручју јединица локалних самоуправа разврстаних у трећу и четврту категорију развијености, а 40% средстава опредељено за пројекте који се реализују на подручју јединица локалних самоуправа разврстаних у прву и другу категорију развијености.

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину („ Сл. лист АП Војводине“, број 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 200.000.000,00 динара као Програм 1505 Регионални развој, програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 4541 текуће субвенције приватним предузећима.

Решењем број 141-401-6236/2018-01 од 07.11.2018. год средства су одобрена за 17 корисника.

Корисници под редним бројевима 4,5,6 и 7 којима су средства одобрена Решењем број: 141-401-6236/2018-01 од 07.11.2018. год нису у року предвиђеном уговором обезбедили средства обезбеђења те су средства у износу од 47.729.250,00 динара остала нераспоређена.

Кориснику под редним бројем 17. додељено је и исплаћено 3.535.500,00 динара као сразмерни део средстава потребних за реализацију инвестиционог пројекта Решењем о додели бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом инвестиционог пројекта 141-401-6236/2018-01 од 07.11.2018. год. Разлика средстава у износу од 8.838.750,00 динара биће исплаћена кориснику у складу са диспозитивом овог решења.

Узимајући у обзир Одлуку о усвајању препоруке за привредна друштва чија је делатност од значаја за рурални развој АП Војводине, број СД-XI-05/2018 oд 07.11.2018. године кориснику под редним бројем 18 „Еуроин доо Земун-Угриновци“ који свој инвестициони пројекат реализује у општини Кула додељују се средства као у диспозитиву.

Привредна друштва којима су средства одобрена, потписаће Уговоре о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Измењено решење можете преузети ОВДЕ