Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja 2020

Naosnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis, 37/2016 i 29/2017 i 24/2019) i člana 21., člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2020. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 54/2019), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje:

KONKURS
za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja

I.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru svojih nadležnosti, programske strukture budžeta i Finansijskog plana za 2020. godinu u oblasti regionalnog razvoja, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose razvoju efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede.

Cilј konkursa: Regionalni razvoj politike planiranja i koordinacije svih nivoa vlasti i jačanje institucionalnog okvira za sprovođenje regionalne politike.

Aktivnosti na projektima treba da doprinesu:

  • Izradi projektno-tehničke dokumentacije za industrijske zone
  • Izradi studija izvodlјivosti za strateške projekte

II.

Sredstva opredelјena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2020. godinu („Sl. list APV“, broj 54/2019), u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara u okviru funkcije 411, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85 % od ukupne vrednosti projekta. Iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je od 500.000,00 do 1.000.000,00 dinara. Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora, sredstava partnera ili iz drugih izvora.

Ocenjivanje projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavlјenim cilјevima i ustanovlјenim kriterijumima Konkursa.

III.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1) Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koji su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
2) Podnosioci projekta mogu da konkurišu u partnerstvu sa drugim jedinicama lokalnih samouprava ili akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.
3) Podnosilac projekta za sredstva iz ovog Konkursa može aplicirati sa najviše jednim projektom, a koji može imati više zasebnih projektnih aktivnosti u ukupnom iznosu od 500.000,00 do 1.000.000,00 dinara.
4) Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs.
5) Prijavni konkursni obrasci dostavlјaju se u štampanom obliku: jedan original overen pečatom i potpisan. Na koverti mora da stoji naziv:
“KONKURS za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja“, adresa podnosioca prijave i tekst: “Ne otvarati“.
Prijave se dostavlјaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.
6) Rok za podnošenje prijave na konkurs je 06.03.2020. godine.
7) Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica, neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
8) Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekata za sufinansiranje. Rešenja Sekretarijata su konačna.
9) Rezultati konkursa biće objavlјeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
10) Podnosilac predloga projekta nastupa kao nosilac projekta i u slučaju da projekat bude odobren, potpisuje ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
11) Na osnovu skloplјenog ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, finansijska sredstva će se preneti isklјučivo jedinici lokalne samouprave koja je nosilac projekta.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavlјivanja na konkurs, zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail:

olga.knezevic@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-4071 i
marijana.rakic@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-4208, radnim danima od 09 do 14 časova.

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE