Davanje stručnih pravnih i savetodavnih mišlјenja u vezi s primenom zakona i drugih propisa koji su od neposrednog uticaja na razvoj i ostvarivanje lokalne samouprave i mesne samouprave

Naziv usluge

Davanje stručnih pravnih i savetodavnih mišlјenja u vezi s primenom zakona i drugih propisa koji su od neposrednog uticaja na razvoj i ostvarivanje lokalne samouprave i mesne samouprave.

Organ zadužen za sprovođenje (sektor)

Sektor za pravna pitanja

Opis

Fizička i pravna lica podnose Sekretarijatu zahteve, molbe i inicajative za uređivanje odnosa od značaja za lokalnu samoupravu i mesnu samoupravu ; podnose predstavke traže mišlјenja od Sekretarijata u vezi sa primenom zakona i drugih propisa od neposrednog uticaja na razvoj i ostvarivanje lokalne samouprave ,za rad organa jedinice lokalne samouprave i mesne samouprave.

Stručna pravna i savetodavna mišlјenja daju se na pismeni zahtev, molbu, predstavku zainteresovane strane (organi i službe lokalne samouprave, fizička i pravna lica). Zahtev treba da sadrži precizno definisano pitanje, kao i dodatne podatke, kopije dokumenata i drugi materijal koji omogućava davanje što preciznijeg stručnog odgovora.

Gde i kako

Lično na pisarnici Pokrajinske vlade APV, za Pokrajinski sekretarijat međuregionalnu sradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, poštom na istu adresu ili putem e-mail kontakt forme.

Pravni osnov

Član 80. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi je pružanje stručne pomoći organima i službama jedinica lokalne samouprave u vezi sa obavlјanjem njihovih poslova, a naročito u uvođenju informacionog sistema i informatizaciji poslova koje vrše organi i službe jedinice lokalne samouprave.

Rokovi i napomene

Stručna pravna i savetodavna mišlјenja se izdaju u roku od 15 dana od dana prijema zahteva,ukoliko nije potrebno tražiti dopunu dostavlјenih podataka,odnosno u najkraćem mogućem vremenu ,ukoliko je potrebno tražiti dopunu dostavlјenih podataka.

Izveštaj izdatih mišlјenja