Давање стручних правних и саветодавних мишљења у вези с применом закона и других прописа који су од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и месне самоуправе

Назив услуге

Давање стручних  правних и саветодавних мишљења у вези с применом закона и других прописа који су од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и месне самоуправе.

Орган задужен за спровођење (сектор)

Сектор за правна питања

Опис

Физичка и правна лица  подносе Секретаријату захтеве, молбе и иницајативе за уређивање односа од значаја за локалну самоуправу и месну самоуправу ; подносе представке траже мишљења од Секретаријата у вези са применом закона и других прописа од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе ,за рад органа јединице локалне самоуправе и месне самоуправе.

Стручна правна и саветодавна мишљења дају се на писмени захтев, молбу, представку заинтересоване стране (органи и службе локалне самоуправе, физичка и правна лица). Захтев треба да садржи прецизно дефинисано питање, као и додатне податке, копије докумената и други материјал који омогућава давање што прецизнијег стручног одговора.

Где и како

Лично на писарници Покрајинске владе АПВ, за Покрајински секретаријат међурегионалну срадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, поштом на исту адресу или путем е-маил контакт форме.

Правни основ

Члан 80. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи је пружање стручне помоћи органима и службама јединица локалне самоуправе у вези са обављањем њихових послова, а нарочито у увођењу информационог система и информатизацији послова које врше органи и службе јединице локалне самоуправе.
 
Рокови и напомене

Стручна правна и саветодавна мишљења се издају у року од 15 дана од дана пријема захтева,уколико није потребно тражити допуну достављених података,односно у најкраћем могућем времену ,уколико је потребно тражити допуну достављених података.

Извештај издатих мишљења