Davanje prethodne saglasnosti skupštini jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, prilikom utvrđivanja praznika i odlučivanja u nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naselјenih mesta na teritoriji jedinice lokalne samouprave

Naziv usluge

Davanje prethodne saglasnosti skupštini jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, prilikom utvrđivanja praznika i odlučivanja u nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naselјenih mesta na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Organ zadužen za sprovođenje (sektor)

Sektor za pravna pitanja

Opis

Pripremanje prethodne saglasnosti skupštine jedinice lokalne samouprave prilikom utvrđivanja praznika i odlučivanja o nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naselјenih mesta na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Gde i kako

Lično na pisarnici Pokrajinske vlade APV, za Pokrajinski sekretarijat međuregionalnu sradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili poštom na istu adresu.

Pravni osnov

Navedena nadležnost utvrđena je članom 73. stav 1. tačka 3. Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine („Sl. glasnik RS“, broj 99/2009 i 67/2012- odluka US).

Izveštaj izdatih mišlјenja