Rešenje o neuspehu javnog konkursa

Na osnovu člana 110. stav 1. tačka 4. a u vezi člana 105. i 106. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj: 21/16) i člana 16. i 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, broj 37/14 i 54/2014-dr. odluka, 37/2016 i 29/2017) pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, doneo je:

REŠENJE O NEUSPEHU JAVNOG KONKURSA

Javni konkurs za popunjavanje radnog mesta šef odseka za međuregionalnu saradnju u zvanju samostalni savetnik na neodređeno vreme -1 izvršilac i za radno mesto za odnose sa javnošću u zvanju savetnik na neodređeno vreme -1 izvršilac u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu broj: 141-111-73/2017-03 objavljen 14.11.2017. godine, nije uspeo.

Članom 110. stav 1. tačka 4. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave je propisano da javni konkurs nije uspeo ako ako konkursna komisija utvrdi da nijedan od kandidata koji su učestvovali u izbornom postupku nije ispunio merila propisana za izbor, a o neuspehu javnog konkursa donosi se rešenje. Članom 16. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi propisano je da pokrajinski organi uprave donose pravilnike, naredbe, uputstva, rešenja i druge akte, u skladu sa zakonom, Statutom, pokrajinskom skupštinskom odlukom i opštim aktom Pokrajinske vlade, te da se rešenjem odlučuje o pojedinačnim stvarima, u skladu s propisima, dok je članom 24. između ostalog propisano da Pokrajinski sekretar predstavlja pokrajinski sekretarijat, organizuje i obezbeđuje obavljanje poslova na efikasan način, donosi akta za koja je ovlašćen i obrazuje komisije i radne grupe radi obavljanja složenih poslova iz svog delokruga.

Konkursna komisija je u skladu sa članom 105. i 106. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, sastavila listu za izbor kandidata za radno mesto za odnose sa javnošću u zvanju savetnik na neodređeno vreme, dok listu za izbor na radno mesto šef odseka za međuregionalnu saradnju nije sastavila jer je smatrala da jedini kandidat koji je podneo prijavu za ovo radno mesto, nije zadovoljio postavljene kriterijume. Nakon dostavljanja pokrajinskom sekretaru liste za izbor kao i zapisnika o toku izbornog postupka za popunjavanje radnog mesta za odnose sa javnošću u zvanju savetnik, doneta je odluka da donese rešenje o neuspehu javnog konkursa jer je konkursna komisija kroz pismeno i usmeno testiranje kandidata koji su se prijavili na javni oglas, zaključila da nijedan od kandidata koji su učestvovali u izbornom postupku nije ispunio merila propisana za izbor, te je u skladu sa navedenim, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja, može se podneti žalba Žalbenoj komisiji, u roku od 8 dana, od dana uručenja rešenja.

Preuzmite rešenje