Rešenje o dodeli sredstva na Konkursu za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose afirmaciji i promociji sistema menadžment kvaliteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i i 29/2017) i tačke 9. Konkursa za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koje doprinose afirmaciji i promociji sistema menadžment kvaliteta u jedinicama lokalne  samouprave na teritoriji AP Vojvodine,  pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

Rešenje

o dodeli sredstva na Konkursu za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji
doprinose afirmaciji i promociji sistema menadžment kvaliteta u jedinicama lokalne
samouprave na teritoriji AP Vojvodine

Odobrava se isplata sredstava organizacijama civilnog društva s ciljem da realizacija odobrenih projekata unapredi nivo saradnje javnog i civilnog sektora i aktivno uključivanje civilnog sektora u realizaciji akcionih planova vezanih za strateške planove razvoja jedinica lokalnih samouprava.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 2.000.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans) u okviru Programa 0608 sistem lokalne samouprave, Programska aktivnost 06081003 Podrška razvoju lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama, i to:

  1. Udruženje ruralni centar Sova-Sr. Mitrovica 250.000,00
  2. Inicijativa za ruralni razvoj-CENTAR-Jaša Tomić 250.000,00
  3. Centar lokalne demokratije -Subotica 150.000,00
  4. Nacionalna Alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED-Beograd 1.000.000,00
  5. Udruženje građana Vojvodina-AUTHENTIC Subotica 250.000,00
  6. Centar za društvenu stabilnost-Begeč 100.000,00

Ukupno: 2.000.000,00

Obrazloženje

Konkursom za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose afirmaciji i promociji sistema menadžment kvaliteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, raspisanim 8.11.2017.godine i objavljenom u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđeno je podrška organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose stvaranju okvira za unapređenje upravljačkih funkcija i organizacije opštinske/gradske uprave kao i podizanje kvaliteta opštinskih usluga.

Za ove namene sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans) u okviru Programa 0608 sistem lokalne samouprave, Programska aktivnost 06081003 Podrška razvoju lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 29.11.2017.godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje predloga projekata povodom raspisanog Konkursa čija je obaveza izrada liste predloga projekata za odobravanje sredstava.

Organizacije civilnog društva kojima su odobrena sredstva za finansiranje predloga projekata, revidiraće budžete projekta u skladu sa odobrenim sredstvima i nakon toga će potpisati ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Preuzmite rešenje