Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i i 29/2017) i tačke 8. Konkursa za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje  izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika,  pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

Rešenje

o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i
sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika

Odobrava se isplata sredstava jedinicama lokalne samouprave s ciljem da jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine imaju usvojene strateške planove razvoja, sektorske strategije i izrađene i revidirane akcione planove.

Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti, i to:

 1. Opština Kanjiža 529.200,00
 2. Opština Temerin 297.500,00
 3. Opština Bač 800.000,00
 4. Opština Srbobran 800.000,00
 5. Opština Žitište 735.904,00
 6. Opština Kovačica 616.800,00
 7. Grad Sombor 700.000,00
 8. Opština Apatin 544.859,00
 9. Opština Šid 623.768,00
 10. Grad Pančevo 420.000,00
 11. Opština Opovo 513.860,00
 12. Opština Kula 733.859,00
 13. Opština Bela Crkva 684.250,00

Ukupno: 8.000.000,00

Sredstva se obezbeđuju u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 dinara.

Obrazloženje

Konkursom za za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika, raspisanim 04.10.2017.godine i objavljenom u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđeno je podsticanje jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine da imaju usvojene strateške planove razvoja, sektorske strategije i izrađene i revidirane akcione planove .

Za ove namene sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 03.10.2017. godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje predloga projekata povodom raspisanog Konkursa čija je obaveza izrada liste predloga projekata za odobravanje sredstava.

Jedinice lokalne samouprave, kojima su odobrena sredstva za finansiranje predloga projekata, revidiraće budžete projekta u skladu sa odobrenim sredstvima i nakon toga će potpisati ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Preuzmite rešenje