Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti efikasnih lokalnih i regionalnih javnih politika

Na osnovu člana 21. i 36. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl.list APV“, 40/2012-prečišćeni tekst) i odeljka III. tačka 10. Konkursa za unapređenje izrade i sprovođenja efikasnih lokalnih i regionalnih javnih politika, pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneo je rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata koji doprinose unapređenju izrade i sprovođenja efikasnih lokalnih i regionalnih javnih politika.

Sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godine („Sl. List APV“ br. 50/2013 i 24/2014) u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 481, Dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 3.689.500,00 dinara sledećim udruženjima građana:

  1. Srpski menadžment centar iznos od 3.000.000,00 din.
  2. Asocijacija za razvoj opštine Bačka Topola iznos od 489.500,00 din.
  3. Kikindska inicijativa mladih iznos od 200.000,00 din.

Radi unapređenja izrade i sprovođenja efikasnih lokalnih i regionalnih javnih politika jačanjem uloge civilnog društva čime se stvaraju se uslovi za unapređenje procesa strateškog planiranja kao i početak procesa programskog budžetiranja i efikasnije upravljanje sredstvima iz domaćih i međunarodnih fondova, Pokrajinska Vlada AP Vojvodine imajući u vidu likvidne mogućnosti budžeta obezbedila je sredstva za ove namene u visini 3.689.500,00 dinara.

Udruženja građana kojima su odobrena sredstva za namene navedene u njihovim projektima, potpisaće ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Preuzmite rešenje