Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017) i tačke 7. i 8. Konkursa za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine,  pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

Rešenje

o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravljačkih
kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine

Odobrava se isplata sredstava jedinicama lokalne samouprave sa ciljem podsticaj razvoja i unapređenje administrativnih, radnih i upravljačkih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.
Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), u ukupnom iznosu od 3.500.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti, i to:

  1. OPŠTINA ČOKA 328.352,20
  2. OPŠTINA BAČKI PETROVAC 295.800,00
  3. OPŠTINA SRBOBRAN 270.000,00
  4. OPŠTINA ŽITIŠTE 350.000,00
  5. OPŠTINA BAČ 350.000,00
  6. GRAD SOMBOR 350.000,00
  7. OPŠTINA BEOČIN 334.195,00
  8. OPŠTINA KANJIŽA 256.346,40
  9. OPŠTINA TEMERIN 325.800,00
  10. GRAD PANČEVO 350.000,00

Sredstva se obezbeđuju u ukupnom iznosu od 3.210.493,60 dinara.

Obrazloženje

Konkursom za sufinansiranje projekata za unapređenje radnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine ,raspisanim 24.10.2017.godine i objavljenom u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđeno je podsticaj razvoja i unapređenje administrativnih, radnih i upravljačkih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.

Za ove namene sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), u ukupnom iznosu od 3.500.000,00 dinara u okviru Programa 0608 sistem lokalne samouprave, Projekat unapređenje radnih i upravljčkih procesa JLS 0608 4004, ekonomska klasifikacija 463 Transferi ostalim nivoima vlasti.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 02.11.2017.godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje predloga projekata povodom raspisanog Konkursa čija je obaveza izrada liste predloga projekata za odobravanje sredstava.

Jedinice lokalne samouprave, kojima su odobrena sredstva za finansiranje projekata koji doprineće uspostaljanje novih uslužnih centara ili za dalji razvoj postojećih ili radi poboljašđanje podsticaj razvoja i unapređenje administrativnih, radnih i upravljačkih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine komunikacije građana i organa lokalne samuprave u oblasti komunalne delatnosti (48 sati) ili radi razradi mehanizma za efikasno učešće građana u upravljanju poslovima u javnom sektoru i za unapređenje organizacije i funkcionisanja jedinica lokalne samouprave kroz primenu najbonje prakse u vezi modela organizovanja i upravljanja u jedinicama lokalne samouprave će potpisti ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskom sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Preuzmite rešenje