Rešenje o dodeli finansijskih sredstava za jačanje uloge civilnog društva u pripremi, sporovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou

Na osnovu člana 21. i 23. Pokrajinske skupštinske Odluke o pokrajinskoj upravi (SL. list APV“, broj 40/2012- prečišćen tekst) i tačke 7. Javnog konkursa za jačanje uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou, pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi:

 

Rešenje
o dodeli finansijskih sredstava za jačanje uloge civilnog društva u pripremi, sporovođenju i
praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou

 

Odobrava se isplata sredstava za finasiranje projekata za jačanje uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou.
Sredstva se odobravaju sa razdela 10 Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, ekonomska klasifikacija 481- Dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – Dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi budžeta u iznosu od 3.992.280,40 dinara i to:

 1. Centar za trening i edukaciju, Novi Sad – Komunikacija građana i predstavnika lokalne samouprave u Žablju, na radio stanici Tisa 107,8 MHz 168.400,00 dinara
 2. In medias res, Kać – Infodisplej Kać 188.400,00 dinara
 3. Romena, Novi Sad – Korak bliže 162.400,00 dinara
 4. Unija poslodavaca Vojvodine, Novi Sad – Saradnjom partnera do razvijenih opština 183.592,80 dinara
 5. Ravnopravni potrošač, Novi Sad – Proaktivni potrošači 187.000,00 dinara
 6. Bečejsko udruženje mladih, Bečej – Sa opštinskim budžetom na ti! 193.500,00 dinara
 7. Centar za razvoj – CEZAR, Novi Sad – Da se niko ne smara! – skupština stanara Edukacija o relacijama SS-MO-grad Novi Sad 150.000,00 dinara
 8. PROSPERO, Temerin – Osnivanje mreže za informisanje stanovništva o IPARD-u 165.048,60 dinara
 9. Authentic Vojvodina Subotica – Subotica- Grad Secesije 180.000,00 dinara
 10. Moj grad Subotica, Subotica – Moderne aplikacije za savremeni monitoring 170.000,00 dinara
 11. Centar za održivi razvoj, Subotica – Jačanje kapaciteta civilnog društva za uključivanje u procese donošenja odluka na lokalnom nivou u ruralnim sredinama Vojvodine 180.000,00 dinara
 12. Asocijacija novinara Banata Banat-info, Zrenjanin – Jačanje uloge građana u procesu kreiranja budžeta jedinica lokalne samouprave 193.650,00 dinara
 13. Omladinski klub Novog Bečeja, Novi Bečej – Uzoran građanin 189.500,00 dinara
 14. Centar za podršku ženama, Kikinda – KA UNAPREĐENjU USLUGA ZA ŽENE NA LOKALNOM NIVOU – Izgradnja modela saradnje tela za rodnu ravnopravnost i organizacija civilnog društva u opštinama i gradovima APV 192.500,00 dinara
 15. Pokret gorana i centar volontera Pančevo, Pančevo – Uređenje parkova kao mera za unapređenje kvaliteta života građana Banata – Parkovi za budućnost 200.000,00 dinara
 16. Inicijativa mladih Opovo, Opovo – Inicijativom do informacije 165.000,00 dinara
 17. Somborski edukativni centar, Sombor – Quo vadis omladinska politiko? – motivisanje maldih za preispitivanje omladinske politike u lokalnim zajednicama 194.000,00 dinara
 18. HUMAN, Odžaci – Izrada Lokalnog akcionog plana politike za mlade opštine Odžaci 158.000,00 dinara
 19. Ekološki pokret Odžaka (EPO), Odžaci – Aktivnosti za ostvarivanje prava iz Arhuske konvencije 149.000,00 dinara
 20. Pokret gorana Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica – Poboljšanje komunikacije građana i lokalne samouprave u oblasti komunalne delatnosti u ruralnim područjima Grada Sr.Mitrovica 175.000,00 dinara
 21. Udruženje Sportskih Ribolovaca, Senta – Informisanje i edukacija javnosti potiskog vikend naselja u predelu Parka prirode „Mrtvaje Gornjeg Potisja“ 150.000,00 dinara
 22. Pčelari Fruške Gore, Grgurevci – Informisanost stanovništva ruralnog područja o razvojnim programima 149.865,00 dinara
 23. Bačkotopolski forum, Bačka Topola – Moj izbor, moje učešće, moja kontrola 147.424,00 dinara

Obrazloženje

U cilju jačanja uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou, odnosno informisanju i edukaciji javnosti, konsultovanju javnosti, uspostavljanju dijaloga između različitih zainteresovanih strana sa lokalnom samoupravom i uspostavljanju partnerstva, Vlada AP Vojvodine imajući u vidu likvidne mogućnosti budžeta obezbedila je sredstva za ove namene u visini 3.992.280,40 dinara.

Udruženja registrovana u Republici Srbiji sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, kojima su odobrena sredstva za namene navedene u njihovim projektima, potpisaće ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na osnovu napred navedenog a u skladu sa članom 21. i 23. Pokrajinske skupštinske Odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je Rešenje kao u dispozitivu.