Raspisan konkurs za prijem radnika na određeno vreme

Na osnovu člana 9. Zakona o radnim odnosima u državnim organima (“Službeni glasnik RS”, br. 48/91, 66/91, 44/98 – dr. zakon, 49/99 – dr. zakon, 34/01 – dr. zakon, 39/02, 49/05 – odluka USRS, 79/05 – dr. zakon, 81/05 – ispr. dr. zakona i 83/05 – ispr. dr. Zakona, 23/13-odluka US), člana 5. Odluke o osnivanju Službe za upravljanje ljudskim resursima (“Službeni list APV”, br. 18/06 i 3/13) i Rešenja broj 125-031-85/2013 od 15. maja 2013. godine, Služba za upravljanje ljudskim resursima objavljuje

 

OGLAS
ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA U
POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA MEĐUREGIONALNU SARADNjU I LOKALNU SAMOUPRAVU

 

1. Organ u kome se radno mesto popunjava:

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

2. Radno mesto koje se popunjava:

  Samostalni stručni saradnik za projektne i operativne poslove, na određeno vreme, najduže do povratka privremeno odsutnog zaposlenog , 1 izvršilac

3. Opis poslova radnog mesta:

Obavlja poslove pokrajinske uprave koji se odnose na: održavanje i unapređenje odnosa AP Vojvodine sa drugim regijama, međunarodnim organizacijama i institucijama koje okupljaju   regione, posebno AER, AEBR, Evroregion „Dunav-Kriš-Moriš-Tisa“; pripremu akata i drugih radnji u postupku osnivanja kancelarija ili drugih oblika preko kojih će se ostvarivati saradnja sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama i jedinicama lokalne samouprave drugih država u okviru spoljne politike Republike Srbije uz saglasnost Vlade Republike Srbije; učestvovanje u zaključivanju i primeni međunarodnih sporazuma;praćenje diplomatskih i konzularnih aktivnosti na teritoriji AP Vojvodine; stvaranje uslova i razvoj administrativnih kapaciteta pokrajinske uprave za realizaciju projekata koji se finansiraju iz Fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; upravljanje i koordinaciju u procesu izrade i realizacije projekata koje finansira EU; aktivnosti u procesu predlaganja modela obezbeđivanje sredstava za sufinansiranje i predfinansiranje projekata; praćenje namenskog trošenja sredstava koji se odnose na realizaciju projekata u oblasti međuregionalne saradnje i lokalne samouprave; predlaganje finansijskih mehanizama za decentralizaciju ovlašćenja za odlučivanje na lokalnom nivou kao i mehanizme za unapređenje kvaliteta pružanja lokalnih javnih usluga; preduzimanje mera radi privlačenja investicija u Pokrajinu i davanje podrške za osnivanje kompanija i izgradnju infrastrukture neophodne za novonastale kompanije; praćenje i analizu domaćih propisa i međunarodno-pravnih akata; i druge najsloženije poslove po nalogu pokrajinskog sekretara, podsekretara i pomoćnika pokrajinskog sekretara.

4. Uslovi potrebni za zaposlenje na radnom mestu:

Stečeno visoko obrazovanje u polju prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije) ili na osnovnim prirodno-matematičkim, tehničko-tehnološkim ili društveno-humanističkim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, koji ima najmanje pet godina radnog staža u struci, položen državni stručni ispit, stručna osposobljenost za obavljanje složenih poslova, znanje stranog jezika ili jezika manjinske nacionalne zajednice, osnovni nivo osposobljenosti za rad na računaru (ECDL START); probni rad od šest meseci.
Putem testiranja i intervjua će se izvršiti provera znanja stranog jezika (nemački jezik, engleski jezik ili italijanski jezik) ili jezika manjinske nacionalne zajednice kandidata.

5. Posebni uslovi

U radni odnos u državnom organu ne može biti primljeno lice koje je osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.

6. Odluka o izboru:

Odluku o izboru između prijavljenih kandidata donosi pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

7. Mesto rada:

Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16.

8. Rok za podnošenje prijave na oglas:

Rok za podnošenje prijave je 15 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada oglas objavi organizacija nadležna za poslove zapošljavanja u oglasnim novinama „Poslovi”. Rok počinje da teče 19. septembra 2013. godine, a ističe 03. oktobra 2013. godine.

9. Adresa na koju se podnose prijave:

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad. Prijave se podnose isključivo u pisanoj formi poštom ili na pisarnici pokrajinskih organa (nikako putem mejla).

10. Ime lica zaduženog za davanje obaveštenja o oglasu:

Dušanka Zeljković, Samostalni stručni saradnik II za pravne poslove, br. telefona: 021/487-48-93.

11. Dokazi koji se prilažu:

  • Prijava na oglas u kojoj je potrebno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon;
  • Uverenje o državljanstvu, ne starije od šest meseci (original ili overena fotokopija);
  • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija);
  • Uverenje o nekažnjavanju izdato od strane MUP-a, ne starije od šest meseci;
  • Dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (original ili overena fotokopija diplome);
  • Uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u organu uprave (original ili overena fotokopija);
  • Sertifikat – diploma ovlašćene ustanove o znanju stranog jezika (engleski, nemački ili italijanski jezik) ili jezika manjinske nacionalne zajednice (original ili overena fotokopija);
  • Potvrda o osposobljenosti za rad na računaru (ECDL START) – original ili overena fotokopija;
  • Fotokopija dokaza o radnom stažu u struci (potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečen radni staž)
  • Fotokopija radne knjižice (overena fotokopija).

Napomena: Kandidat koji bude izabran dužan je da dostavi lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 6 meseci. Kandidat koji bude izabran, a nema položen državni stručni ispit, isti je dužan položiti u roku od godinu dana.

12. Datum oglašavanja:

18. septembar 2013. godine

Ovaj oglas objavljen je na internet stranici Službe za upravljanje ljudskim resursima, na oglasnoj tabli Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, na oglasnoj tabli Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i u glasilu organizacije nadležne za poslove zapošljavanja.