Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016, 29/2017 i 24/2019) i tačke 10. Konkursa za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

R e š e nj e
o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava
za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika

Odobrava se isplata sredstava jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine radi izrade analiza implementacije svojih postojećih strateških dokumenata, koji imaju rok važenja do 2020.godine. Cilj analize je pravovremena i adekvatna priprema za novi programski period i kreiranje novih razvojnih strategija JLS za period 2021-2027.

Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za za 2019. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, 60/2018 i 40/2019-rebalans), u ukupnom iznosu od 9.400.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti, i to:

 1. Opština Sečanj  695.000,00
 2. Opština Srbobran  510.000,00
 3. Opština Bač 450.000,00
 4. Opština Sremski Karlovci 426.000,00
 5. Grad Pančevo 800.000,00
 6. Opština Kula 710.000,00
 7. Opština Šid 649.000,00
 8. Opština Nova Crnja 765.000,00
 9. Opština Odžaci 595.000,00
 10. Opština Irig 710.000,00
 11. Opština Žitište 624.410,00
 12. Grad Kikinda 765.000,00
 13. Grad Sremska Mitrovica 799.000,00
 14. Opština Opovo 800.000,00

Ukupno: 9.298.410,00

Sredstva se obezbeđuju u ukupnom iznosu od 9.298.410,00  dinara.

Obrazloženje

Konkursom za za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika, raspisanim 14.10.2019.godine i objavljenim u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđeno je podsticanje jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine da upravljaju sopstvenim razvojem kroz pripremu i implementaciju dokumenata razvojnog planiranja i dokumenata javne politike u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 30/18 od 19. aprila 2018.)

Za ove namene sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Sl. list APV“, broj 60/2018 i 40/2019-rebalans), u ukupnom iznosu od 9.400.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 04.11.2019.godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje predloga projekata povodom raspisanog Konkursa čija je obaveza izrada liste predloga projekata za odobravanje sredstava.

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Rešenje možete preuzeti OVDE