Р е ш е њ е о додели средстава за суфинансирање пројекатајединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број 37/2014, 54/2014, 37/2016,  29/2017 и 24/2019) и тачке 10. Конкурса за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење  израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика,  покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси

Р е ш е њ е
о додели средстава за суфинансирање пројекатајединица локалних самоуправа
за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика

 

Одобрава се исплата средстава јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине ради израде анализа имплементације својих постојећих стратешких докумената, који имају рок важења до 2020.године. Циљ анализе је правовремена и адекватна припрема за нови програмски период и креирање нових развојних стратегија ЈЛС за период 2021-2027.

Средства опредељена за Конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за за 2019. годину („Сл. лист АП Војводине“, 60/2018 и 40/2019-ребаланс), у укупном износу од 9.400.000,00 динара у оквиру функције 180, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти, и то:

 1. Општина Сечањ    695.000,00
 2. Општина Србобран    510.000,00
 3. Општина Бач    450.000,00
 4. Општина Сремски Карловци 426.000,00
 5. Град Панчево 800.000,00
 6. Општина Кула 710.000,00
 7. Општина Шид 649.000,00
 8. Општина Нова Црња 765.000,00
 9. Општина Оџаци 595.000,00
 10. Општина Ириг 710.000,00
 11. Општина Житиште 624.410,00
 12. Град Кикинда 765.000,00
 13. Град Сремска Митровица 799.000,00
 14. Општина Опово 800.000,00

Укупно: 9.298.410,00

Средства се обезбеђују у укупном износу од 9.298.410,00  динара.

Образложење

Конкурсом за за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика, расписаним 14.10.2019.године и објављеним у дневном листу „Дневник“, предвиђено је подстицање јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине да управљају сопственим развојем кроз припрему и имплементацију докумената развојног планирања и докумената јавне политике у складу са Законом о планском систему Републике Србије (Службени гласник РС бр. 30/18 од 19. априла 2018.)

За ове намене средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину („Сл. лист АПВ“, број 60/2018 и 40/2019-ребаланс), у укупном износу од 9.400.000,00 динара у оквиру функције 180, економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти.

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу решењем од 04.11.2019.године је образовао Комисију за вредновање предлога пројеката поводом расписаног Конкурса чија је обавеза израда листе предлога пројеката за одобравање средстава.

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, донето је решење као у диспозитиву.

Решење можете преузети ОВДЕ