Odluku o preraspodeli sredstava po konkursu broj 141-401-3165/2022-03

Na osnovu člana 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014 – dr. odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021), pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, donosi

 

ODLUKU
O PRERASPODELI SREDSTAVA PO KONKURSU BROJ 141-401-3165/2022-03

 

Odobrava se preraspodela preostalih sredstava po Javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa područja APV za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije tako što se sredstva sa Namene I, u iznosu od 24.694.000,00 dinara preusmeravaju na Namenu II.

Preraspodela sredstava sa Namene I na Namenu II vrši se u okviru iste ekonomske klasifikacije 4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti.

Obrazloženje

Javnim Konkursom za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa područja APV za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije opredeljena su sredstava u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara i to: za Namenu I ukupno 40.000.000,00 dinara i za Namenu II 20.000.000,00 dinara.

Nakon razmatranja prispelih prijava po Konkursu za Namenu I konstatovano je da su sve prijave formalno ispravne i odobrena je isplata svim podnosiocima predloga projekata sa područja APV za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije, u ukupnom iznosu od 15.306.000,00 dinara.

Preostala sredstva za Namenu I u ukupnom iznosu od 24.694.000,00 dinara preusmeravaju se na Namenu II, u cilju podrške procesu realizacije razvojnih prioriteta u oblasti sufinansiranja troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije za priključenje stambenih i poslovnih objekata na mrežu komunalne i druge infrastrukture.

Na osnovu Izveštaja Komisije o dodeljenim sredstvima po Konkursu za Namene I, pokrajinski sekretar donosi navedenu odluku.

Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti pravni lek.

Odluku možete preuzeti OVDE