Одлуку о прерасподели средстава по конкурсу број 141-401-3165/2022-03

На основу члана 16, 24. и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, доноси

 

ОДЛУКУ
О ПРЕРАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ БРОЈ 141-401-3165/2022-03

 

Одобрава се прерасподела преосталих средстава по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са подручја АПВ за суфинансирање израде пројектно-техничке документације тако што се средства са Намене I, у износу од 24.694.000,00 динара преусмеравају на Намену II.

Прерасподела средстава са Намене I на Намену II врши се у оквиру исте економске класификације 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти.

Образложење

Јавним Конкурсом за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са подручја АПВ за суфинансирање израде пројектно-техничке документације опредељена су средстава у укупном износу од 60.000.000,00 динара и то: за Намену I укупно 40.000.000,00 динара и за Намену II 20.000.000,00 динара.

Након разматрања приспелих пријава по Конкурсу за Намену I констатовано је да су све пријаве формално исправне и одобрена је исплата свим подносиоцима предлога пројеката са подручја АПВ за суфинансирање израде пројектно-техничке документације, у укупном износу од 15.306.000,00 динара.

Преостала средства за Намену I у укупном износу од 24.694.000,00 динара преусмеравају се на Намену II, у циљу подршке процесу реализације развојних приоритета у области суфинансирања трошкова израде пројектно-техничке документације за прикључење стамбених и пословних објеката на мрежу комуналне и друге инфраструктуре.

На основу Извештаја Комисије о додељеним средствима по Конкурсу за Намене I, покрајински секретар доноси наведену одлуку.

Ова одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.

Одлуку можете преузети ОВДЕ