Odluku o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa područja AP Vojvodine za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije

Na osnovu člana 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014 – dr. odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021) i člana 9. stav 2. Pravilnika o postupku dodele bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, donosi

 

ODLUKU

o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa područja AP Vojvodine za
sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije

 

Odobrava se isplata sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine, za sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije – NAMENA II, po Javnom Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa područja AP Vojvodine za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije, broj 141-401-3165/2022-03.

Bespovratna sredstva se koriste za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za priključenje stambenih i poslovnih objekata na mrežu komunalne i druge infrastrukture i to za:

  1. Priključke na vodovodnu mrežu (od spoja sa uličnom ili magistralnom mrežom do vodomernog šahta)
  2. Priključke na kanalizacionu mrežu (od spoja sa uličnom mrežom do regulacione linije)
  3. Priključke na toplovodnu mrežu (od spoja sa uličnom ili magistralnom mrežom do interne instalacije kod korisnika)
  4. Priključke na gasovodnu mrežu (od spoja sa uličnom ili magistralnom mrežom do interne instalacije kod korisnika)
  5. Priključke na telekomunikacionu mrežu (od spoja sa uličnom ili magistralnom mrežom do interne instalacije kod korisnika)

 

Redni br. Podnosilac predloga projekta Naziv projekta Odobrena sredstava u dinarima
1. Opština Titel Izrada projektno-tehničke dokumentacije: “Priključka objekta PU “Plavi čuperak” u Titelu na distributivni gasovod sa mernoregulacionom stanicom, na katastrskoj parceli 841 K.O. Titel” 1.000.000,00
2. Opština Stara Pazova Projektovanje kanalizacionih priključaka 3.500.000,00
3. Opština Novi Bečej Izrada projektno-tehničke dokumentacije kućnih priključaka na kanalizacionu mrežu u opštini Novi Bečej 5.000.000,00
4. Opština Ada Izrada projektno-tehničke dokumentacije na kanalizacionu mrežu 1.500.000,00
5. Grad Sombor Projektno -tehnička dokumentacija za izgradnju priključaka na kanalizacionu mrežu na teritoriji Grada Sombora 5.000.000,00
6. Grad Subotica Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekat “Čista Srbija” 4.982.352,84
7. Opština Senta Izrada projektno-tehničke dokumentacije dečijeg bazena u Senti 2.422.500,00
8. Opština Irig Izrada projektno-tehničke dokumentacije za priključenje na gasovodnu mrežu zgrada Kasine u Vrdniku 357.000,00
9. Opština Kanjiža Izrada projektno-tehničke dokumentacije za osnovnu školu “Jovan Jovanović Zmaj” u Martonošu 2.061.360,00
UKUPNO 25.823.212,84

 

Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 25.823.212,84 dinara.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu zaključuje Ugovor o dodeli sredstava sa korisnicima uz poštovanje obaveznih elemenata ugovora predviđenih Pravilnikom o postupku dodele bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije.

Obrazloženje

U cilju podrške procesu realizacije razvojnih prioriteta u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja i koordinaciji svih nivoa vlasti u jačanju institucionalnog okvira za društveno-ekonomski razvoj jedinica lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine, predviđena je dodela bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave kroz javni konkurs objavljen u dnevnom listu „Dnevnik“, „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“ i na internet stranici Pokraijnskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Sredstva opredeljena za Javni konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu („Službeni list APV”, br. 54/2021) u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1001 Stručna, finansijska i administrativna podrška merama i projektima u oblasti regionalnog razvoja, ekonomska klasifikacija 4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti.

Javnim konkursom za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa područja APV za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije broj 141-401-3165/2022-03 i izmenom Konkursa broj 141-401-3165/2022-03-29 za Namenu II opredeljeno je 44.694.000,00 dinara.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dana 01. 03. 2022. godine doneo je Rešenje o formiranju komisije za obradu prijava po Javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa područja APV za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije (u daljem tekstu Komisija).

Komisija je razmatrala prispele prijave po Konkursu, konstatovala da su sve formalno ispravne i nakon ocenjivanja formirala rang listu i sastavila zapisnik koji je dostavljen Pokrajinskom sekretaru.

Pokrajinski sekretar na osnovu rang liste i zapisnika Komisije donosi navedenu odluku.

Odluka o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa područja AP Vojvodine za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije objavljuje se na sajtu www.region.vojvodina.gov.rs.

Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti pravni lek.

Odluku možete preuzeti OVDE