Odluku o dodeli bespovratnih sredstava Opštini Bački Petrovac za manifestaciju pod nazivom: „KLOBASAFEST“

Na osnovu člana 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14 – dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 i 38/2021), člana 11, 21. i 23. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu („Službeni list APV”, br. 54/2021), Zapisnika sa Sednice br. 2 komisije za obradu prijava i odobravanje predloga za sufinansiranje prijava po Javnom konkursu za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dana 09.02.2022. godine, donosi:

ODLUKU
o dodeli bespovratnih sredstava Opštini Bački Petrovac za manifestaciju pod
nazivom: „KLOBASAFEST“

Odobrava se isplata sredstava Opštini Bački Petrovac za organizaciju i pokrivanje dela troškova za manifestaciju „Klobasafest“ koja se 12. februara 2022. godine održava u Bačkom Petrovcu.

Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara.

Sredstva opredeljena za Javni konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu („Službeni list APV”, br. 54/2021) kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 15051001, ekonomska klasifikacija 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu će sa korisnikom zaključiti Ugovor o dodeli sredstava u skladu sa obrascem prijave, narativnim i finansijskim budžetom i predlogom projekta.

Obrazloženje

Za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera, objavljenim u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđena je dodela bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave.

Sredstva opredeljena za Javni konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu („Službeni list APV”, br. 54/2021) kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 15051001, ekonomska klasifikacija 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dana 27.01.2022. godine doneo je Odluku o obrazovanju i radu komisije za obradu prijava i odobravanju predloga za sufinansiranje prijava po Javnom konkursu za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera.

Dana 09.02.2022. godine, Komisija za obradu prijava i odobravanje predloga za sufinansiranje prijava po Javnom konkursu za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera obradila je prijavu podnosioca Opštine Bački Petrovac i jednoglasno donela predlog odluke o dodeli sredstava.

Jedinice lokalne samouprave kojima su sredstva odobrena zaključiće u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Pojedinačne odluke o dodeli sredstava biće objavljivane na sajtu www.region.vojvodina.gov.rs.

Na osnovu napred navedenog, rešeno je kao u dispozitivu.

Odluku možete preuzeti OVDE