Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za izradu projektno-tehničke dokumentacije

Na osnovu članova 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/14, 54/14 – dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 i 38/21), a u vezi sa Javnim pozivom jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije broj 141-401-5695/2023-01 („Službeni list APV“, br. 23/2023) i Pravilnika o sprovođenju javnog poziva jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije od 1.6.2023. godine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dana 25.8.2023. godine, donosi:

ODLUKU

O RASPOREDU I KORIŠĆENjU SREDSTAVA

Raspoređuju se sredstva jedinicama lokalne samouprave sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine, za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije, radi podrške procesu realizacije razvojnih prioriteta u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja i koordinacije svih nivoa vlasti u jačanju institucionalnog okvira za društveno-ekonomski razvoj jedinica lokalnih samouprava.

Sredstva opredeljena za Javni poziv jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP za 2023. godinu („Službeni list APV“ br. 54/2022 i 27/2023 – rebalans), u članu 11, Razdeo 11 – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu – Program 1505 – Regionalni razvoj – Programska aktivnost 1001, Stručna, finansijska i administrativna podrška merama u projektima u oblasti regionalnog razvoja – Ekonomska klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti.

 

Lokalna samouprava

 

Projekat

 

Odžaci

Izrada tehničke dokumentacije za uređenje naseljenih mesta opštine Odžaci

Opovo

Rekonstrukcija i sanacija objekta Doma kulture u Sefkerinu, na k. p. br. 1421 K.O. Sefkerin

Novi Bečej

Tehnička dokumentacija parternog uređenja priobalja reke Tise sa privezom za čamce

Sečanj

Dogradnja jedinstvenog upravnog mesta i rekonstrukcija dela zgrade opštine Sečanj

Subotica

Izgradnja kružnog toka na raskrsnici ulica Beogradski put (državni put IIA reda br. 100) i Tolminska u Subotici

Temerin

Izgradnja kanalizacione mreže otpadnih voda u K.O. Temerin i K.O. Bački Jarak, Opština Temerin – faza 1

Ada

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže na teritoriji opštine Ada – faza 1

Kula

Izgradnja sportskog centra sa pratećim sadržajima – druga faza (zatvoreni bazen)

Vrbas

Adaptacija sanitarnih prostorija u zgradi opštine Vrbas (Su+P+Z+Pk)

Žitište

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za radove kojima se formira parking prostor u ulici Ive Lole Ribar u Žitištu

Sečanj

Adaptacija doma kulture „Mileva Okiljević“ u Sutjesci

Temerin

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju objekta Policijske stanice, na k.p. 4468/2, 4470 i 4471 K.O. Temerin, sa projektno tehničkom dokumentacijom za pristupne saobraćajnice na k.p. 4368/10, 4369/4, 7203/9 i 7136/6 K.O. Temerin

 

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu će sa jedinicama lokalne samouprave zaključiti ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

 

Obrazloženje

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije je objavljen u „Službenom listu APV“ br. 23/2023, na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu https://region.vojvodina.gov.rs/ i listu „Dnevnik“.

Za ove namene sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV“ br. 54/2022 i 27/2023 – rebalans), u članu 11, Razdeo 11 – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu – Program 1505 – Regionalni razvoj – Programska aktivnost 1001, Stručna, finansijska i administrativna podrška merama u projektima u oblasti regionalnog razvoja – Ekonomska klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti.

U skladu sa Pravilnikom o sprovođenju javnog poziva jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije od dana 1.6.2023. godine, Komisija za ocenu prijava je izvršila pregled i ocenu pristiglih prijava, formirala rang listu na osnovu bodovanja i sastavila zapisnik.

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/14, 54/14 – dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 i 38/21), Pravilnika o sprovođenju javnog poziva jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije od dana 1.6.2023. godine, kao i rang liste i zapisnika, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi ovu odluku.

Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava je konačna i biće objavljena na internet stranici: https://region.vojvodina.gov.rs/ .

Na osnovu napred navedenog, rešeno je kao u dispozitivu.

Odluku možete preuzeti ovde