Odluka o produženju roka za podnošenje prijava

        Na osnovu člana 16. stav 1, člana 24. stav 2. i člana 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl.list APV“, broj 37/2014, 54/2014-druga odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021), te na osnovu Pravilnika o postupku dodele bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona od 13.10.2022. godine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi:

ODLUKU
O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

        Odobrava se produženje roka za podnošenje prijava po Javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona do 25.11.2022. godine.

Obrazloženje

        Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona raspisan je dana 13.10.2022. godine, u kome je predviđeno da je rok za podnošenje prijava do 14.11.2022. godine.

        Obzirom da se gore navedeni rok za podnošenje prijava pokazao kao kratak za sakupljanje sve neophodne dokumentacije od strane jedinica lokalne samouprave, odlučeno je da se rok za podnošenje prijava po Javnom konkursu produži do 25.11.2022. godine.

        Na osnovu člana 24. stav 2, a u skladu sa članom 16. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, rešeno je kao u dispozitivu.