Odluka o izmeni II Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini

Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/2014, 54/2014 – drugi propis i 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021), člana  23. stav 4. i 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV“, br. 54/2022. 27/2023 i 35/2023-rebalans) i Zaključka Pokrajinske vlade 127 broj: 401-969/202-01 od 11. oktobra 2023. godine,  Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu dana 19. 10. 2023. godine donosi:

ODLUKU O IZMENI II JAVNOG KONKURSA

ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

ZA KUPOVINU NOVE OPREME U 2023. GODINI

U delu II Visina sredstava i korisnici, menja se ukupan iznos sredstava,  tako da on sada glasi:

„Ukupan iznos bespovratnih sredstava koja se dodeljuju po Konkursu je 450.000.000,00 dinara.

Deo sredstava u iznosu od 260.000.000,00 dinara opredeljuje se za nabavku opreme za Komponentu 1, dok se deo sredstava u iznosu od 190.000.000,00 dinara opredeljuje za nabavku opreme za Komponentu 2.“

Obrazloženje

Pokrajinska vlada je Zaključkom prihvatila Informaciju Pokrajinskog sekretarijata za finansije o mogućnostima obezbeđivanja sredstava u slučaju sprovođenja prevremenih pokrajinskih izbora u 2023. godini, tako što je omogućeno prilagođavanje budžeta putem rebalansa u okviru utvrđenog obima. Kako sredstva aktuelnim pokrajinskim budžetom nisu planirana, neophodno ih je obezbediti u okviru postojećeg i to promenom rasporeda sredstava i prilagođavanjem budžeta, bez povećanog obima, a radi iznalaženja finansijskog prostora koji bi omogućio blagovremeno obezbeđivanje potrebnog iznosa za sprovođenje prevremenih pokrajinskih izbora, primenom instituta promene planiranih aproprijacija u toku godine.

Primenom ovakvog rešenja omogućeno je svođenje rizika na najmanju meru, tako što su određeni planirani rashodi i izdaci redukovani (smanjeni) i na taj način obezbeđena sredstva shodno Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti („Sl. Glasnik RS“, broj 14/2022).

U skladu sa prethodno iznetim, odlučeno je kao u dispozitivu.

Odluku možete preuzeti ovde