Odluka o dodeli sredstava za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine

        Na osnovu članova 16., 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14 – dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19 i 66/20) i članova 11., 21. i 23. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu APV za 2021. godinu („Službeni list APV”, br. 66/20), a u vezi sa članom 9. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 30/18), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dana 08.04.2021. godine, d o n o s i

 

ODLUKU
O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE IZRADE PLANOVA RAZVOJA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TERITORIJI AP VOJVODINE

 

        Odobrava se isplata sredstava jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine radi sufinansiranja izrade planova razvoja kao dugoročnih dokumenata razvojnog planiranja jedinica lokalne samouprave, koji se u skladu sa članom 9. stav 1. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 30/18) i članom 3. Uredbe Vlade Republike Srbije o obaveznim elementima plana razvoja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 107/20) usvajaju za period od najmanje 7 godina i prolaze kroz proces usaglašavanja sa Planom razvoja AP Vojvodine.

        Sredstva opredeljena za Javni konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV“, br. 66/20) u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti, i to:

R.B. JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE IZNOS
1 Opština Bačka Palanka 1.000.000,00
2 Opština Šid 990.000,00
3 Opština Novi Kneževac 977.000,00
4 Opština Kanjiža 1.000.000,00
5 Opština Vrbas 1.000.000,00
6 Opština Temerin 1.000.000,00
7 Opština Čoka 1.000.000,00
8 Grad Kikinda 990.000,00
9 Opština Bač 1.000.000,00
10 Opština Sečanj 1.000.000,00
11 Opština Sremski Karlovci 1.000.000,00
12 Opština Nova Crnja 990.000,00
13 Opština Mali Iđoš 751.200,00
14 Opština Srbobran 1.000.000,00
15 Opština Titel 1.000.000,00
16 Opština Senta 830.000,00
17 Opština Žitište 720.500,00
18 Opština Inđija 1.000.000,00
19 Opština Opovo 1.000.000,00
20 Opština Kovin 1.000.000,00
21 Opština Bačka Topola 834.000,00
22 Opština Novi Bečej 1.000.000,00
23 Grad Sombor 1.000.000,00
24 Grad Zrenjanin 1.000.000,00
25 Opština Irig 999.000,00
26 Opština Kovačica 642.000,00
27 Grad Pančevo 1.000.000,00
28 Grad Sremska Mitrovica 1.000.000,00
29 Opština Žabalj 960.000,00
30 Opština Pećinci 550.000,00
31 Opština Beočin 1.000.000,00
32 Grad Vršac 1.000.000,00
33 Opština Kula 992.500,00
34 Grad Novi Sad 1.000.000,00
35 Opština Odžaci 1.000.000,00
36 Opština Alibunar 1.000.000,00
  UKUPNO: 34.226.200,00

Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 34.226.200,00 dinara.

O b r a z l o ž e nj e

        Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru svojih nadležnosti, programske strukture budžeta i Finansijskog plana za 2021. godinu u oblasti regionalnog razvoja, sufinansira izradu planova razvoja jedinica lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 30/2018).

        Javni konkurs za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave objavljen je 26.02.2021. godine u dnevnom listu „Dnevnik“. Za namene predviđene Javnim konkursom sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV“, br. 66/2020), u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti.

        Na osnovu napred navedenog, a u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi i Zapisnika konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneo je odluku o dodeli sredstava koja je konačna u ovom postupku.

Odluku možete preuzeti OVDE