Odluka o dodeli sredstava jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije

        Na osnovu članova 16., 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/14, 54/14-drugi propis, 37/16 i 29/17, 24/19 i 66/20) i člana 4. Pravilnika o postupku dodele bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u AP Vojvodini za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije, broj: 141-401-1032/2021-01 od 20. februara 2021. godine, a u vezi sa članovima 11., 21., i 23. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV”, br. 66/20), Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dana: 14. aprila 2021. godine, d o n o s i

 

ODLUKU
O DODELI SREDSTAVA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA SUFINANSIRANjE
IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 

        Odobrava se isplata sredstava jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine radi sufinansiranja izrade projektno-tehničke dokumentacije za unapređenje, razvoj i modernizaciju lokalne poslovne, komunalne i društvene infrastrukture.

        Sredstva opredeljena za Javni konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, broj: 141-402-8/2021-04 od 06. januara 2021. godine u okviru Programa 1505 Regionalni razvoj, PA 1001 Stručna, finansijska i administrativna podrška merama i projektima u oblasti regionalnog razvoja, funkcionalna klasifikacija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4632 – Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti.

        Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 33.166.638,08 dinara i to:

R.B. JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE IZNOS
1 Grad Vršac 1.000.000,00
2 Grad Zrenjanin 1.000.000,00
3 Grad Kikinda 1.000.000,00
4 Grad Sombor 800.000,00
5 Grad Sremska Mitrovica 1.000.000,00
6 Grad Subotica 1.000.000,00
7 Opština Ada 1.000.000,00
8 Opština Alibunar 1.000.000,00
9 Opština Apatin 999.360,00
10 Opština Bač 1.000.000,00
11 Opština Bačka Palanka 897.088,08
12 Opština Bačka Topola 305.000,00
13 Opština Bački Petrovac 1.000.000,00
14 Opština Bela Crkva 850.000,00
15 Opština Beočin 980.000,00
16 Opština Vrbas 998.750,00
17 Opština Žabalj 1.000.000,00
18 Opština Žitište 510.000,00
19 Opština Irig 999.600,00
20 Opština Kanjiža 463.680,00
21 Opština Kovačica 1.000.000,00
22 Opština Kula 1.000.000,00
23 Opština Nova Crnja 950.000,00
24 Opština Novi Bečej 1.000.000,00
25 Opština Novi Kneževac 839.160,00
26 Opština Opovo 1.000.000,00
27 Opština Odžaci 1.000.000,00
28 Opština Pećinci 1.000.000,00
29 Opština Ruma 1.000.000,00
30 Opština Senta 966.000,00
31 Opština Sečanj 958.000,00
32 Opština Srbobran 1.000.000,00
33 Opština Sremski Karlovci 1.000.000,00
34 Opština Stara Pazova 800.000,00
35 Opština Temerin 1.000.000,00
36 Opština Šid 850.000,00
  UKUPNO: 33.166.638,08

 

O b r a z l o ž e nj e

        Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru svojih nadležnosti, programske strukture budžeta i Finansijskog plana za 2021. godinu sufinansira izradu projektno-tehničke dokumentacije za unapređenje, razvoj i modernizaciju lokalne poslovne, komunalne i društvene infrastrukture.

        Javni konkurs za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije objavljen je 26.02.2021. godine u dnevnom listu „Dnevnik“. Sredstva opredeljena za Javni konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u okviru Programa 1505 Regionalni razvoj, PA 1001 Stručna, finansijska i administrativna podrška merama i projektima u oblasti regionalnog razvoja, funkcionalna klasifikacija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4632 – Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 30.000.000,00 dinara.

        Preusmeravanjem aproprijacija u okviru Programa 0608 Sistem lokalne samouprave, PA 1003 Podrška razvoju lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 463 Transferi ostalim nivoima vlasti, posle donošenja Odluke o dodeli sredstava za sufinansiranje izrade planova razvoja u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, od neutrošenih sredstava, deo u iznosu od 3.166.638,08 dinara je prenet na Program 1505 Regionalni razvoj, PA 1001 Stručna, finansijska i administrativna podrška merama i projektima u oblasti regionalnog razvoja, ekonomska klasifikacija 4632 – Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti.

        Na osnovu napred navedenog, a u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi i Zapisnika konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneo je odluku o dodeli sredstava koja je konačna.

Odluku možete preuzeti OVDE

        Na osnovu članova 16., 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/14, 54/14-drugi propis, 37/16 i 29/17, 24/19 i 66/20) i člana 4. Pravilnika o postupku dodele bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u AP Vojvodini za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije, broj: 141-401-1032/2021-01 od 20. februara 2021. godine, a u vezi sa članovima 11., 21., i 23. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV”, br. 66/20), Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dana: 14. aprila 2021. godine, d o n o s i

 

ODLUKU
O DODELI SREDSTAVA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA SUFINANSIRANjE
IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 

        Odobrava se isplata sredstava jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine radi sufinansiranja izrade projektno-tehničke dokumentacije za unapređenje, razvoj i modernizaciju lokalne poslovne, komunalne i društvene infrastrukture.

        Sredstva opredeljena za Javni konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, broj: 141-402-8/2021-04 od 06. januara 2021. godine u okviru Programa 1505 Regionalni razvoj, PA 1001 Stručna, finansijska i administrativna podrška merama i projektima u oblasti regionalnog razvoja, funkcionalna klasifikacija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4632 – Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti.

        Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 33.166.638,08 dinara i to:

R.B. JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE IZNOS
1 Grad Vršac 1.000.000,00
2 Grad Zrenjanin 1.000.000,00
3 Grad Kikinda 1.000.000,00
4 Grad Sombor 800.000,00
5 Grad Sremska Mitrovica 1.000.000,00
6 Grad Subotica 1.000.000,00
7 Opština Ada 1.000.000,00
8 Opština Alibunar 1.000.000,00
9 Opština Apatin 999.360,00
10 Opština Bač 1.000.000,00
11 Opština Bačka Palanka 897.088,08
12 Opština Bačka Topola 305.000,00
13 Opština Bački Petrovac 1.000.000,00
14 Opština Bela Crkva 850.000,00
15 Opština Beočin 980.000,00
16 Opština Vrbas 998.750,00
17 Opština Žabalj 1.000.000,00
18 Opština Žitište 510.000,00
19 Opština Irig 999.600,00
20 Opština Kanjiža 463.680,00
21 Opština Kovačica 1.000.000,00
22 Opština Kula 1.000.000,00
23 Opština Nova Crnja 950.000,00
24 Opština Novi Bečej 1.000.000,00
25 Opština Novi Kneževac 839.160,00
26 Opština Opovo 1.000.000,00
27 Opština Odžaci 1.000.000,00
28 Opština Pećinci 1.000.000,00
29 Opština Ruma 1.000.000,00
30 Opština Senta 966.000,00
31 Opština Sečanj 958.000,00
32 Opština Srbobran 1.000.000,00
33 Opština Sremski Karlovci 1.000.000,00
34 Opština Stara Pazova 800.000,00
35 Opština Temerin 1.000.000,00
36 Opština Šid 850.000,00
  UKUPNO: 33.166.638,08

 

O b r a z l o ž e nj e

        Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru svojih nadležnosti, programske strukture budžeta i Finansijskog plana za 2021. godinu sufinansira izradu projektno-tehničke dokumentacije za unapređenje, razvoj i modernizaciju lokalne poslovne, komunalne i društvene infrastrukture.

        Javni konkurs za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije objavljen je 26.02.2021. godine u dnevnom listu „Dnevnik“. Sredstva opredeljena za Javni konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2021. godinu i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u okviru Programa 1505 Regionalni razvoj, PA 1001 Stručna, finansijska i administrativna podrška merama i projektima u oblasti regionalnog razvoja, funkcionalna klasifikacija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4632 – Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 30.000.000,00 dinara.

        Preusmeravanjem aproprijacija u okviru Programa 0608 Sistem lokalne samouprave, PA 1003 Podrška razvoju lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 463 Transferi ostalim nivoima vlasti, posle donošenja Odluke o dodeli sredstava za sufinansiranje izrade planova razvoja u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, od neutrošenih sredstava, deo u iznosu od 3.166.638,08 dinara je prenet na Program 1505 Regionalni razvoj, PA 1001 Stručna, finansijska i administrativna podrška merama i projektima u oblasti regionalnog razvoja, ekonomska klasifikacija 4632 – Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti.

        Na osnovu napred navedenog, a u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi i Zapisnika konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneo je odluku o dodeli sredstava koja je konačna.

Odluku možete preuzeti OVDE