Odluka o dodeli bespovratnih sredstava Gradu Novom Sadu i opštinama Nova Crnja i Kovačica

Na osnovu člana 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014 – dr. odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021) pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, donosi

ODLUKU

 o dodeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera

 Odobrava se isplata sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine, za organizaciju i pokrivanje troškova, odnosno dela troškova za manifestacije:

 

R. br.

Opština/grad

Naziv manifestacije

Odobrena sredstva u dinarima

1.

Grad Novi Sad

Biznis priče konferencija

3.200.000,00

2.

Opština Nova Crnja

Dunavska škola kulturnog nasleđa 2023.

   360.000,00

3.

Opština Kovačica

Gulašijada 2023

   360.000,00

 

           UKUPNO

 

3.920.000,00

Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 3.920.000,00 dinara.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu će sa korisnicima zaključiti Ugovor o dodeli sredstava u skladu sa obrascem prijave, finansijskim budžetom i predlogom projekta.

Obrazloženje

Za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera, objavljenim u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđena je dodela bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave.

Sredstva opredeljena za Javni konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV”, br. 54/2022), u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara u okviru Programa 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 15051001, ekonomska klasifikacija 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dana 06. 02. 2023. godine  doneo je Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka dodele finansijskih sredstava na osnovu raspisanog  Javnog konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera (u daljem tekstu Komisija).

Komisija je na osnovu utvrđenih kriterijuma, rukovodeći se datumom održavanja manifestacije, sačinila predlog o dodeli sredstava za tri lokalne samouprava u kojima se manifestacije održavaju u aprilu i maju mesecu 2023. godine.

Na osnovu predloga Komisije,  Pokrajinski sekretar donosi navedenu odluku o dodeli sredstava.

Jedinice lokalne samouprave kojima su sredstva odobrena, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, zaključuju ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Odluka o dodeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera objavljuje se na sajtu www.region.vojvodina.gov.rs.

Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti pravni lek.

Odluku možete preuzeti OVDE